แนวคิดพื้นฐานของ Zero failure

มนุษย์นั้นทำให้เครื่องจักรเกิด failure หากเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมคนได้ เครื่องจักรก็จะสามารถเป็น Zero Breakdown ได้ จากความคิดที่ว่า “ เครื่องจักรนั้นต้องเสีย ” ให้เปลี่ยนเป็นความคิดที่ว่า “ ไม่ทำให้เครื่องจักรเสีย ” หรือ  “เครืองเสียต้องลดลงเป็นศูนย์ ” แนวคิดนี้เป็นแนวความคิดของคนญี่ปุ่นนะครับ หากผมเป็นผู้จัดการโรงงาน ที่มีเครื่องจักรเป็นฐานการผลิตหลัก ผมจะการวางระบบ Planned Maintenance ตามระบบ #TPM เพราะเราต้องเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเพื่อดำเนินการผลิตตลอด เริ่มต้นสิ่งที่ต้องทำ : ด้วยการลดความผันแปรของการเสื่อมสภาพ ปัจจัย 5 ข้อนี้ก่อน  การดำเนินการและดูแลเงื่อนไข (Autonomous maintenance) - PM แบ่งความความรับผิดชอบให้ส่วนงานผลิต AM(พนักงานไลน์การผลิต) แล้วแต่ละโรงงานนั้นๆ จะต้องเตรียม ให้ความรู้และข้อมูลไปสอนพนักงาน AM แนะนำ AM:PM = 30% : 70%  ก่อนจะส่งมอบ PM ต้องสอน AM (จะใช้กิจกรรม … Continue reading แนวคิดพื้นฐานของ Zero failure

Posted in UncategorizedTagged