แนวคิดพื้นฐานของ Zero failure

มนุษย์นั้นทำให้เครื่องจักรเกิด failure หากเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมคนได้ เครื่องจักรก็จะสามารถเป็น Zero Breakdown ได้

จากความคิดที่ว่า “ เครื่องจักรนั้นต้องเสีย ” ให้เปลี่ยนเป็นความคิดที่ว่า “ ไม่ทำให้เครื่องจักรเสีย ” หรือ  “เครืองเสียต้องลดลงเป็นศูนย์ ”

แนวคิดนี้เป็นแนวความคิดของคนญี่ปุ่นนะครับ

หากผมเป็นผู้จัดการโรงงาน ที่มีเครื่องจักรเป็นฐานการผลิตหลัก ผมจะการวางระบบ Planned Maintenance ตามระบบ #TPM เพราะเราต้องเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเพื่อดำเนินการผลิตตลอด

เริ่มต้นสิ่งที่ต้องทำ : ด้วยการลดความผันแปรของการเสื่อมสภาพ ปัจจัย 5 ข้อนี้ก่อน

  1.  การดำเนินการและดูแลเงื่อนไข (Autonomous maintenance)

– PM แบ่งความความรับผิดชอบให้ส่วนงานผลิต AM(พนักงานไลน์การผลิต) แล้วแต่ละโรงงานนั้นๆ จะต้องเตรียม ให้ความรู้และข้อมูลไปสอนพนักงาน AM

แนะนำ AM:PM = 30% : 70%  ก่อนจะส่งมอบ PM ต้องสอน AM

(จะใช้กิจกรรม AM มาช่วยในการแบ่งงาน: การทำความสะอาด, ขันแน่น, หล่อลื่น, ตรวจสอบ ง่ายๆ)

  1. การรักษาเงื่อนไขที่ใช้

– ทำตามมาตรฐานที่เครื่องจักรได้กำหนด เงื่อนไขอย่างเคร่งคัด เช่น ทำตามแผน PM Weekly , Monthly ไม่มีการดำเนินการข้ามขั้นตอนหรือละเลย

 3.ฟื้นฟูการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร

– ปลด Red Tag ของส่วนงานซ่อมบำรุงตามเป้าหมาย ให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพเดิมเหมือนซื้อมาใหม่ หรือ ต้องทำการตรวจสอบอย่างถูกต้อง พร้อมกับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

  1. Kaizen จุดอ่อนของเครื่องจักร

– กำหนดขั้นตอนการเลือกหัวข้อมาปรับปรุง เช่น มูลค่าสูง , เสียบ่อย , สำคัญต่อการผลิต , ส่งผลเสียต่อพนักงาน  หรือสำคัญต่อเครื่องจักร ต้องทำการปรับปรุงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 2 และการยืดอายุเครื่องจักร โดยวิธีการการวิเคราะห์ Why – why analysis, PM Analysis เพิ่ม MTBF ของแต่ละ Part

ที่เรียกว่า Correction maintenance  (Kaizen Maintenance)

     5.เพิ่มทักษะและยกระดับ การซ่อมบำรุง

– การพัฒนาความสามารถของส่วนงานซ่อมบำรุงและส่วนงานผลิต ต้องร่วมมือกัน

*เน้น ต้องพัฒนาจนสามารถซ่อมเครื่องจักรยากๆ ได้

Untitled

หากกำจัดปัจจัยการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรทั้ง 5 ได้ก็สามารถลด failure ได้แน่นอน

ผู้รู้เครื่องจักรต้องรู้จักบริหารงานซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักรให้เป็น

ผู้ใช้เครื่องจักรก็ต้องดูแลรักษาด้วยตัวเองได้

 

#TPMInstructor

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#Engiperform

Posted in UncategorizedTagged