Office Improvement การยกระดับความสามารถของคนและการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน สายOffice

วันก่อนโอกาสได้อธิบายเรื่อง Office Improvement พอสังเขป ให้กับกลุ่มพนักงาน Office ไม่ว่าจะบัญชี,จัดซื้อ,บุคคล หรือต่างๆมากมายว่าเกี่ยวข้องอะไรกับ TPM เนื่องจาก Office เกิดอาการปัญหาการทำงานจนเกิดความเคยชินจนไม่ตระหนักว่ามีปัญหาอะไร เพราะถูกสอนให้ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด ดังนั้น เราต้องทำให้เห็นถึงถึงปัญหาให้ขัดเจนและเรื่อง Office Improvement ก็มีจุดประสงค์ดังนี้ ยกระดับความสามารถของคน การปรับปรุงประสิทธิภาพงาน หาก Office เป็นเหมือนโรงงาน  คุณจะปรับปรุงอะไรบ้าง ????? โดยใจความสำคัญมีอยู่ 2 เรื่อง ด้วยกัน การลดการสูญเสียในสำนักงาน (Admin. Focused Improvement) ความสูญเสียในที่นี้เน้นที่งาน office หรือ Admin นะครับ (บ้างองค์กรเอาไปรวมกับ OEE ระวังจะแก้ไขไม่ถูกจุดนะครับ) ใจความสำคัญอยู่ที่ 4 ข้อนี้ กำจัด loss และ Muda ของ งานสนับสนุน สร้างระบบควบคุม ลดสต็อคสินค้า ส่งเสริมการใช้ระบบ IT และ … Continue reading Office Improvement การยกระดับความสามารถของคนและการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน สายOffice

Posted in UncategorizedTagged