Quality Maintenance Concept

ปัญหาคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญขอธุรกิจหากเกิดขึ้นส่งผลต่อองค์กรโดนตรงและไม่มีใครอยากให้เกิดกับธุรกิจตัวเองแต่โลกของความเป็นจริง ปัญหาคุณภาพเกิดขึ้นทุกวัน ปัญหาด้านคุณภาพจะส่งผลกระทบมากหรือน้อยเท่านั้น และปัญหาด้านคุณภาพมีหลายมิติ เอาเองต้องแยกแยะให้ออกว่าสาเหตุของปัญหาเป็นอะไรบ้าง  เพราะมุมมองของ TPM มุ่งเน้น Quality Complaint เป็นหลัก  และมีตัวชี้วัดดังนี้ KPI Quality complaint จำนวน In line Defect KAI No. of Zero Defect case No. of Zero Defect Line ซึ่งในแนวคิด TPM มี Pillar QM ที่ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพให้เป็นศูนย์ โดยเฉพาะแนวคิดที่มุ่งเน้นที่กระบวนการและเครื่องจักร " เน้นการผลิตยังไงเพื่อให้ได้ของดีเท่านั้น ( Process Control )" Quality Maintenance -->การควบคุมที่ปัจจัยหรือจุดที่ทำให้เกิดปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดของเสียโดยการรักษาเงื่อนไขเหล่านั้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เน้น Processing point หรือจุดแปรรูป เช่น จุดที่ตัดหรือพับชิ้นงานที่มีการแปรรูปชิ้น เปลี่ยนอีกอย่างเป็นอีกอย่าง เราต้องสร้างระบบ … Continue reading Quality Maintenance Concept

Posted in UncategorizedTagged