ปัญหาครั้งคราวกับปัญหาเรื้อรัง ต่างกันยังไง

ปัญหาเป็นอะไรที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด เพราะการที่มีปัญหาขึ้นมาก จะเกิดความสูญเสียมากมายตามมาก เราเองก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ ไม่งั้นชีวิตเราก็จะอยู่ยาก และเราจัดการและกำจัดปัญหานั้นอย่างไร ตามทฤษฎีปัญหาจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ ปัญหาเรื้อรังกับปัญหาครั้งคร่าว ซึ่งเครื่องมือการแก้ไขปัญหาก็จะมีแตกต่างกัน ปัญหาครั้งคร่าวหรือปัญหากระทันหัน (Sporadic Problem) นิยาม คือ ปัญหาที่เกิดกระทันหันหรือนานๆเกิดที ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย  เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเกิดปัญหาแล้วจะรู้ปัญหาหรือสาเหตุที่ชัดเจน สามารถแก้ไขหรือหามาตรการตอบโต้ ได้อย่างรอดเร็วไม่ต้อง ยกตัวอย่างเช่น รถจักรยานโซ่ตกจากจานปั่น ทำให้ไม่สามารถปั่นจักรยานได้ ซึ่งเกิดเป็นครั้งคร่าวเหนือจาก นานๆ เกิดที และรู้สาเหตุด้วยและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที มาตรการตอบโต้ คือ มาตรการฟื้นฟูสภาพ นั่นคือ การนำเอาเงื่อนไขหรือปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นกลับสู่สภาพเดิม ปัญหาเรื้อรัง (Chronic Problem) นิยาม คือ ปัญหานี้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ จำนวนมากหลายเรื่องรวมๆกัน จึงไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ ซึ่งต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น Why – Why Analysis , PM-Analysis เป็นต้น ในการหาปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหา โดยการถามทำไมหรือการวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์แบบละเอียด  การแก้ไขปัญหานี้จะไม่ใช้แก้ไขเรื่องเดี๋ยวแล้วจบ … Continue reading ปัญหาครั้งคราวกับปัญหาเรื้อรัง ต่างกันยังไง

Posted in TPM