7 Abnormal (AM Step 1) จัดการกันยังไง !!

ตามแนวความคิด ” เราจะดูแลเครื่องจักรของเราเอง “

ของกิจกรรม Autonomous Maintenance หรือ การบำรุงรักษาด้วยตนเองซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกิจกรรม TPM ไม่เหมือนกิจกรรมปรับปรุงประเภทไหน  โดยการดำเนินการจะเน้นการการพัฒนาพนักงานระดับปฎิบัติการซึ่งมีการดำเนินการเป็น Step มากที่สุดแล้ว เพราะ Pillar อื่นจะใช้แค่ปัญญาในการดำเนินการนำไปปฎิบัติและสิ่งที่ช่วยให้การบำรุงรักษาด้วยตนเองจะเป็นการกำจัดความผิดปกติของเครื่องจักรและบริเวณโดยรอบหลายครั้งที่คนงงกันว่าจะจัดการกับ  ความผิดปกติ 7 ประเภท หรือ  7 Abnormal  ได้อย่างไรได้บ้างเพราะแต่ละคนมีประกบการณ์การแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกัน

ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงผมขอเสนอแนวทางการปรับปรุง

เครื่องมือการปรับปรุง : 5S  Maintenance

1. ข้อบกพร่องเล็กน้อย (Minor Flaws)

สกปรก, ขีดข่วน, โยกเยก, หลวม, ผิดปกติ (เสียงดัง, กลิ่นไหม้, สั่น, ความดัน, กระแสไฟ), เกาะติด, อุดตันและหมักหมม ต่าง ๆ

2.ขาดปัจจัยขั้นต้น (Unfulfilled basic)

ขาดการหล่อลื่น, น้้ามันสกปรก, ระบบท่อทางหล่อลื่นผิดปกติดน้้ามันผิดชนิด, เกจวัดผิดปกติ, การขันแน่นของ Bolt & Nut ไม่ดี

1
เครื่องมือการปรับปรุง : Kaizen (ECRS)

3. บริเวณเข้าถึงได้ยาก (Inaccessible Place)

เข้าไปท้าความสะอาดยาก, ตรวจเช็คยาก, หล่อลื่นยาก, มีฝาปิดไม่สะดวกในการเดินเครื่อง และปรับความดัน, อุณหภูมิ เป็นต้น

4.จุดที่เป็นสาเหตุความสกปรก (Contamination sources)

จุดที่มีการ รั่วไหล, หก, พ่น, ฟุ้งกระจาย, ล้น, เลอะเปรอะเปื้อนของผลิตภัณฑ์, น้้ามัน, วัตถุดิบ, แก๊ส, ของเหลว และเศษผงต่าง ๆ

2

เครื่องมือการปรับปรุง : QCC , Problem Solving

5.จุดที่เป็นสาเหตุให้เกิดของเสีย (Quality defect source)

สิ่งแปลกปลอม,การช็อค (shock) , ความชื้น,ขนาดเม็ดสาร(Grain),ความเข้มข้น,ความหนืด,การหยุดเล็กๆน้อยๆ

6.สิ่งไม่จำเป็น ของที่ไม่ค่อยได้ใช้ หรือของไม่เร่งด่วน (Unnecessary & Non-urgent items)

ปั๊มลม, พัดลม, ท่อต่าง ๆ เครื่องมือวัดต่าง ๆ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, Jig, Fixture, Mold, Die, อุปกรณ์แก้ไขชั่วคราว-เทปกาว, เชือก, ลวด

3

เครื่องมือการปรับปรุง : Kaizen Safety , Pro Active (เน้นการแก้ไขที่ปัจจัย)

7.บริเวณที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe places)

พื้นขรุขระ, ต่างระดับ, แตกร้าว, ชื้นแชะลื่น, บันไดไม่มีราวจับผุกร่อน, แสงสว่างไม่พอ, มีสารพิษ, สายสลิงทุ่นแรงต่าง ๆ ขาด อื่นๆ

4

#Coach_Art

#TPMInstructor

 

Posted in UncategorizedTagged