วิธีการคิดเชิงระบบ

System approach วิธีการคิดเชิงระบบ หมายถึง ระบบหรือขั้นตอนที่มีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงาน  โดยมีการตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถประเมินผลงานและเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถทำซ้ำได้ การได้ที่มาของกิจกรรม ขั้นตอน ธุรกิจต่างๆ คุณต้องมีระบบคิดแบบนี้ โดยประกอบไปด้วย 4 ส่วน Input = สิ่งที่ป้อนเข้าไป Process = กระบวนการหรือการแปรรูป Output = ผลผลิตจากผ่านกระบวน Feedback = การตรวจสอบผลย้อนกลับ แต่คนส่วนใหญ่จะทำการแค่ข้อ 1,2,3 ลืมข้อ 4 ไป เพราะคิดว่าเมื่อได้ผลผลิตแล้วถือว่าสำเร็จแล้ว ซึ่งข้อ 4 เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างมากเพื่อตรวจสอบและยืนยันขั้นตอน Input กับ Process ว่าสิ่งที่เราทำมานั้นมาจากที่เราได้ทำหรือไม่ หากมองให้เห็นชัดเจน โรงงานหริอบริษัทไหนทำระบ ISO 9000 จะมีการใช้วิธีการเชิงระบบอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนระบบแบบวงจร PDCA ผมเองได้มีโอกาสเข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตของฟาร์ม  ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการนั้นมี 3 ข้อเท่านั้น เมื่อมีผู้คนถามก็ตอบได้ไม่เต็มปากว่าทำแล้วดีอย่างไร รู้แต่เพียงว่ามันดีนะ !! … Continue reading วิธีการคิดเชิงระบบ

Posted in UncategorizedTagged