วิธีการคิดเชิงระบบ

System approach วิธีการคิดเชิงระบบ

หมายถึง ระบบหรือขั้นตอนที่มีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงาน  โดยมีการตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถประเมินผลงานและเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถทำซ้ำได้

การได้ที่มาของกิจกรรม ขั้นตอน ธุรกิจต่างๆ คุณต้องมีระบบคิดแบบนี้ โดยประกอบไปด้วย 4 ส่วน

Input = สิ่งที่ป้อนเข้าไป

Process = กระบวนการหรือการแปรรูป

Output = ผลผลิตจากผ่านกระบวน

Feedback = การตรวจสอบผลย้อนกลับ

แต่คนส่วนใหญ่จะทำการแค่ข้อ 1,2,3 ลืมข้อ 4 ไป เพราะคิดว่าเมื่อได้ผลผลิตแล้วถือว่าสำเร็จแล้ว

ซึ่งข้อ 4 เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างมากเพื่อตรวจสอบและยืนยันขั้นตอน Input กับ Process ว่าสิ่งที่เราทำมานั้นมาจากที่เราได้ทำหรือไม่

หากมองให้เห็นชัดเจน โรงงานหริอบริษัทไหนทำระบ ISO 9000 จะมีการใช้วิธีการเชิงระบบอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนระบบแบบวงจร PDCA

ผมเองได้มีโอกาสเข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตของฟาร์ม  ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการนั้นมี 3 ข้อเท่านั้น เมื่อมีผู้คนถามก็ตอบได้ไม่เต็มปากว่าทำแล้วดีอย่างไร รู้แต่เพียงว่ามันดีนะ !!

โดยกระบวนการมีดังต่อไปนี้

Input = อาหาร, กระบวย

Process = ตักอาหารตามที่กำหนด xxx kg.

Output = ให้อาหารสัตว์

ขาดขั้นตอน Feedback =?????

ซึ่งผมเองได้ลองทวนสอบการทำงานของระบบการให้อาหารสัตว์ โดยใช้การตั้งคำถาม 5W1H

How Many?

  • ให้อาหารจำนวนเท่าไร ?

How do know?

  • รู้ได้อย่างไรว่าให้อาหารตามโปรแกรม ?
  • รู้ได้อย่างไรว่าสัตว์กินอาหารหมด ?
  • รู้ได้อย่างว่าให้อาหารครบทุกตัว ?

ซึ่งข้อมูลที่ผมตั้งคำถามเป็นการทวนสอบกลับหรือ Feedback นั้นเอง  เพราะการทวนสอบนั้นจะเป็นการยืนยันผลผลิตที่ออกมา ว่าได้เป็นไปตามที่คุณปฎิบัติกระบวนการและสิ่งที่ป้อนเข้าไป และสามารวัดผลได้ก็จะครบตามองค์ประกอบ ที่เรียกว่า  ” วิธีการเชิงระบบ (System approach) “

Untitled

แต่ถ้าไม่สามารถวัดผลตามกระบวนหรือสิ่งที่ป้อนเข้าไปได้ แต่ผลผลิตออกมาให้ที่ดีหรือตามที่ต้องการ แสดงว่าเป็นวิธีแบบ  Fluke Management   

การปรับปรุง : หลังจากทราบว่ากระบวนการนี้ไม่มีการFeedbackข้อมูล ผมก็ได้สร้างระบบทวนสอบย้อนกลับโดยการใช้เครื่องชั่ง Digital Measuring Cup and Scale  สำหรับการตักอาหารสัตว์และการสุ่มตรวจสอบตาม Acceptance Quality Level/ระดับคุณภาพที่ยอมรับ   จากนั้นก็ดำเนินการทำมาตรฐานงานหรือ Work Instruction  ซึ่งทั่งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ประเมินผลงานและเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถทำซ้ำได้

รุปหลักการของการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking หรือ System approach)

  • การคิดใน “ภาพใหญ่” (Big Picture)

  • ทราบถึงหน้าที่ ปัจจัย รวมไปถึงผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

  • งานมาตรฐานที่สามารถทำซ้ำได้

 

เพียงแค่คุณปรับวิธีคิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มขึ้นแน่นอน !!!

 

#Coach_Art

#TPMInstructor

Posted in UncategorizedTagged