Visual Control ใช้แบบไหนดี !!!

จากการประสบการณ์ทำงานในโรงงานหลายสายธุรกิจตั้งแต่สายอาหาร สายบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นเวลา 10 ปีลVisual Control ถือเป็นเทคนิคการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนกิจกรรม TPM ที่ใช้ Visual เยอะๆ ได้แก่ Autonomous maintenance ซึ่งจะใช้ใน Step 2-3 สำหรับการปรับปรุงการตรวจสอบ ขันแน่น ความสะอาด และการหล่อลื่น และเทคนิค Visual Control จึงเป็นเทคนิคพื้นฐานในการเพิ่ม Productivity ที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งชนิดของ Visual Control : บอร์ด เส้น ภาพ-เงา ป้าย สี โคมไฟ แต่การใช้นั้นคุณต้องพิจารณาอย่างมาก เพราะต้องสามารถสื่อสารให้กับผู้คนให้เข้าใจด้วย เทคนิคที่ผมใช้เป็นการตั้งคำถาม 5 W 1 H เพื่อหาเหตุและผลในการประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control นั้น ๆ เช่น … Continue reading Visual Control ใช้แบบไหนดี !!!

Posted in UncategorizedTagged