Visual Control ใช้แบบไหนดี !!!

จากการประสบการณ์ทำงานในโรงงานหลายสายธุรกิจตั้งแต่สายอาหาร สายบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นเวลา 10 ปีลVisual Control ถือเป็นเทคนิคการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนกิจกรรม TPM ที่ใช้ Visual เยอะๆ ได้แก่ Autonomous maintenance ซึ่งจะใช้ใน Step 2-3 สำหรับการปรับปรุงการตรวจสอบ ขันแน่น ความสะอาด และการหล่อลื่น และเทคนิค Visual Control จึงเป็นเทคนิคพื้นฐานในการเพิ่ม Productivity ที่สามารถช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สามารถแบ่งชนิดของ Visual Control : บอร์ด เส้น ภาพ-เงา ป้าย สี โคมไฟ แต่การใช้นั้นคุณต้องพิจารณาอย่างมาก เพราะต้องสามารถสื่อสารให้กับผู้คนให้เข้าใจด้วย

เทคนิคที่ผมใช้เป็นการตั้งคำถาม 5 W 1 H เพื่อหาเหตุและผลในการประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control นั้น ๆ เช่น
Why (ทำไม)

ทำไมจึงเกิดความผิดพลาดหรือปัญหาต่าง ๆ ขึ้น
What (อะไร)

อะไรคือสิ่งที่จะต้องนำเอาเทคนิค Visual control มาประยุกต์ใช้
When (เมื่อไร)

ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำเอา Visual Control นั้นเข้ามาใช้เมื่อไร
Where (ที่ไหน)

ควรจะนำเอา Visual Control มาใช้ที่จุด/บริเวณ/กลุ่มเป้าหมายใดจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด
How (อย่างไร)

จะนำเอา Visual Control มาใช้อย่างไรถึงจะได้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาตามที่องค์กรต้องการได้ การ
ยกตัวอย่างประเภทการประยุกต์ใช้มีได้หลายแบบซึ่งผมเองแบ่งได้ 5 อย่างดังนี้
ด้านการสื่อสาร

– สี เช่น สํญญาณไฟจราจร (สีเขียว สีแดง สีเหลือง) สีธนบัตร เป็นต้น

– ป้ายหรือบอร์ดแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพของบริษัท

Slide1
ด้านความปลอดภัย

– สัญลักษณ์ความปลอดภัยแบบต่าง ๆ เช่น ป้าย Safety First ป้ายจราจรในการระหว่างข้ามถนน เป็นต้น

Slide2

Slide3
ด้านคุณภาพ

– ป้ายแสดงงานดี งานเสีย งานรอตรวจสอบคุณภาพ

– ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ได้มาตรฐานกับของเสีย
ด้านการติดตามผลการปฎิบัติงาน

– ป้ายอิเล็กทรอนิกส์แสดงเป้าหมายและผลการปฎิบัติงานของแต่ละแผนก บอร์ดแสดงกราฟผลผลิตในแต่ละสัปดาห์

Slide4

Slide5
ด้านการชี้บ่ง

– แผนผังผู้รับผิดชอบพื้นที่

– ระดับแสดงสต็อคที่ควบคุมในพื้นที่

Slide7
สรุปการใช้ Visual Control

ทำไว้เผื่อให้เราสามารถตรวจสอบและสังเกตได้รวดเร็ว
โดยเน้นการใช้สี สัญลักษณ์ หรืออะไรก็ตามที่สามารถตรวจโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ เพราะหากเกิดความผิดปกติก็สามารถแก้ไขได้ทันที
.
ยิ่งเห็นเร็ว ก็สามารถป้องกันการเกิดปัญหาได้เร็ว 😆😋😊😄🤔

#Coach_Art

#TPMInstructor

Posted in UncategorizedTagged