สร้างผู้จัดการด้วยเครื่องมือ TPM

ปัจจุบันองค์กรที่ต้องการดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มักจะมีเคลื่อนมือบริหารที่นำมาใช้ภายในองค์กรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบมาตรฐาน ISO9001 ซึ่งเป็นสากล ร่วมถึงมาตรฐานภายในองค์กรที่สร้างขึ้นมาเองตามแนวหลักการบริหารจัดการตามฉบับญี่ปุ่นก็ดีหรือฝั่งตะวันตกก็ดี ยกตัวอย่างเช่น QCC, 5S , TPM (JIPM) ,TQM , Lean , TPS , Six Sigma เป็นต้น ท่านเคยสงสัยไหมว่าใครคือ “ ผู้ขับเคลื่อนตัวจริง ” ที่ทำให้กิจกรรมพวกนี้สำเร็จและมีประสิทธิผล คือใคร ?? Thought Model: ปีระมิดหน้าที่งานแต่ละระดับ จาก Thought Model จะเห็นระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ โดยงานของผู้จัดการมีเพียง 2 งานเท่านั้น ทำงานให้เสร็จกับงานสอนลูกน้อง ทำงานให้เสร็จ  คือ งานที่ผู้จัดการต้องทำเป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์  ทุกเดือน หรือการดำเนินให้บรรลุเป้าหมายของแผนกโดยวิธีการบริหาร การวางแผนและประเมินกิจกรรมของแผนก เช่น งานตามKPI , งานตัดสินใจและวิเคราะห์งาน , งานควบคุมตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001,ประเมินความใช้จ่ายและวางแผนของแผนก เป็นต้น … Continue reading สร้างผู้จัดการด้วยเครื่องมือ TPM

Posted in UncategorizedTagged