สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 ( What are Losses ? )

                 ก่อนจะเริ่มสร้างกำไร ต้องมารู้จักและเรียนรู้ศัตรูเราก่อนว่ามีหน้าตาอย่างไรบ้าง และศัตรูเราก็คือความสูญเสียหรือ Losses นั้นเอง แล้วอะไรคือความสูญเสีย หน้าตาเป็นอย่างไร ?  ในความสำเร็จขององค์กรหรือการทำงานสมัยใหม่ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งคน เครื่องจักร เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อเทียบกับต้นทุนการการผลิต

photo-1502911679107-2b54f5c0292c

อะไรคือความสูญเสีย ความหมาย สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตหรืออุปสรรคทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสามารถมีตัวชี้วัดในหลายมิติทุกธุรกิจเองก็มีความสูญเสียรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งเป็น 8 มิติ ดังนี้

คุณภาพ (Q) , ต้นทุน (C) ,การส่งมอบ (D),ผลิตภาพ (P),

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย (S,H) , สิ่งแวดล้อม (E) ,

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน (ES) , ขวัญกำลังใจ (M)

แล้วแต่ว่าธุรกิจไหนจะนำตัวชี้วัดไปใช้สำหรับเป็นตัวตั้งต้นสำหรับการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง

หากมองให้ลึงลงไปในรายละเอียดแล้ว ดัชนีชี้วัดสามารถกำหนดและแยกความสูญเสียกลุ่มนี้ได้ด้วยกัน 4 กลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสูญเสียเป็ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบริษัททุกที ทุกเวลา ทุกอริยาบท

ทำไมผมถึงให้ทุกท่านทำความรู้จักกับความสูญเสียก่อน เพราะมนุษย์เรานี้มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงงานในตัวเอง แค่เพียงทุกท่านยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหน การทำความรู้จักความสูญเสียพวกนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญ เป็นเส้นทางสำหรับการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาตัวเองหรือองค์กร โดยวิธีการกำจัดความสูญเสียและสร้างผลกำไรแบบนี้ เป็นปรัญชาของ TPM ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  เพื่อทำให้บริษัทสามารถ สร้างผลกำไรได้  โดยมีวิธีการกำจัด Loss ทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป  ด้วยการทำให้  “เป็นศูนย์” และ “ ป้องกันการเกิดซ้ำ , ป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิด ” โดย ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อกำจัดความสูญเสียให้เป็นศูนย์  (Zero Loss)  ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ได้รับยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก

กลุ่มที่ 1 : Seven major losses that impede overall equipment efficiency

7 ความสูญเสียประเภทเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพเครื่องจักร

(1) Failure losses = หยุดเครื่องจักรเสีย สาเหตุมาจากปัจจัยภายในเครื่องจักรหรือเครื่องเสีย คือ การหยุดฟังก์ชั่นของเครื่องจักร หรือ การตกต่ำของฟังก์ชั่นของเครื่องจักร

(2) Setup and adjustment losses = หยุดการปรับตั้งเครื่องจักรก่อนเริ่มและการปรับแต่งระหว่างการผลิต หรือระหว่างตั้งแต่งานผลิตปัจจุบันสิ้นสุดลง และมีการเปลี่ยนงานเป็นแบบอื่น และปรับ ลองแปรรูป จนกระทั่งได้เป็นของดีอย่างสมบูรณ์

(3) Cutting blade change losses = หยุดการเปลี่ยนใบมีดระหว่างการผลิต หยุดเพื่อเปลี่ยนหินลับ คัตเตอร์ มีดกลึง เป็นต้นหรือการเปลี่ยนต่างๆ เช่น เปลี่ยนล๊อตสินค้าการผลิต

(4) Start-up losses =หยุดจากการเริ่มต้นผลิตที่เกิดในตอนเริ่มต้นการผลิต ระหว่างสตาร์ทเครื่องจักร วิ่งลองเครื่อง จนเงื่อนไขการแปรรูปมีความเสถียร

(5) Minor stoppage and idling losses =หยุดจากเครื่องจักรเล็กๆ น้อยๆ และการเดินเครื่องจักรเปล่า

(6) Speed losses = ความสูญเสียจากความเร็วตกจากมาตรฐานที่กำหนด หรือที่เกิดจากผลต่างของความเร็วในการเดินจริงกับความเร็วที่ออกแบบของเครื่องจักร

(7) Defect and rework losses = ความสูญจากการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพกลับมาเข้าขบวนการผลิตซ้ำอีกครั้ง หรือเพื่อทำการซ่อมแซมของดีที่ซ่อมได้ให้เป็นของดี

ธุรกิจที่เหมาะสม : อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก

photo-1517524206127-48bbd363f3d7

กลุ่มที่ 2 : Losses that impede equipment loading time

ความสูญเสียประเภทเป็นอุปสรรคต่อเวลาเดินเครื่องจักร

(8) Shutdown (SD) losses = หยุดตามเวลาที่หยุดเครื่องจักรเพื่อทำการบำรุงรักษาตามแผนที่วางไว้ หรือวันหยุดต่างๆ

ธุรกิจที่เหมาะสม : ใช้ได้ทุกธุรกิจ

photo-1523958399470-c15bf82fcea9

กลุ่มที่ 3 : Five major losses that impede worker efficiency

5 ความสูญเสียประเภทเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของคน

(9) Management losses =ความสูญเสียจากการิหาร รอคำสั่ง รอการตัดสินใจ หรือจากการรอที่เกิดจากการควบคุม เช่น การรอวัสดุ รอรถเข็น รอเครื่องมือ รอคำสั่ง รอซ่อม เป็นต้น

(10) Motion losses = ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว คือ Loss ของชั่วโมงแรงงานอันเกิดจากทักษะที่แตกต่าง เช่น ทักษะในงาน Setup・ Adjust การเปลี่ยนใบมีด เป็นต้น อีกทั้งยังรวมถึง Loss อันเนื่องจากทักษะที่แตกต่างของงาน Loading, unloading ด้วย

(11) Line organization losses = ความสูญเสียจากการจัดไลน์ คือ Loss จากการว่างมือในการดูแลหลายกระบวนการ หลายเครื่องจักรและรวมถึง Loss จากการจัดสรรคนด้วย

(12) Distribution losses = การแจกจ่ายการสูญเสียแรงงานชั่วโมงเนื่องจากการขนส่งวัสดุผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แปรรูป)

(13) Measurement and adjustment losses = ความสูญเสียLoss จากการตรวจวัด ปรับแต่ง คือ Loss ของการทำงานตรวจวัด ปรับแต่งบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการเกิดและหลุดรอดออกไปของของเสียด้านคุณภาพ

ธุรกิจที่เหมาะสม : อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้คนเป็นหลัก เช่น

HF7LFEDGXA

กลุ่มที่ 4 : Three major losses that impede efficient use of production subsidiary resources

3 ความสูญเสียประการที่ขัดขวางการใช้วัตถุดิบสำหรับผลิตที่มีประสิทธิภาพ

(14) Energy losses = ความสูญเสียจากLoss จากพลังงาน คือ พลังงานที่ใส่เข้าไป (ไฟฟ้า แก๊ส น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น) แต่ไม่ได้ถูกใช้ในการแปรรูปอย่างมีประสิทธิผล เช่น Loss จากการ Start up แล้วรอจนกว่าอุณหภูมิจะเข้าที่, Loss จากการแผ่ความร้อนระหว่างแปรรูป, Loss จาก Idling (การเดินเครื่องเปล่า) เป็นต้น

(15) Die, jig and tool losses = ความสูญเสียจากแม่พิมพ์ จิ๊กเครื่องมือ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสียหายตามอายุของแม่พิมพ์ จิ๊ก เครื่องมือ และ ค่าใช้จ่ายต่อผลผลิต เช่น การจัดการลับ เจียร Re-Nitride รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ (น้ำมันตัดกลึง) เป็นต้น

(16) Yield losses = ความสูญเสียจากผลต่างของน้ำหนักของดีที่ผลิตได้กับวัตถุดิบ (น้ำหนัก) ที่ใส่เข้าไป เช่น

Loss จากของเสีย, Loss จากการตัด, Loss จากการสูญเสียน้ำหนัก, Loss จาก Start up เป็นต้น

ธุรกิจที่เหมาะสม : ใช้ได้ทุกธุรกิจ

photo-1487754180451-c456f719a1fc

เมื่อท่านรู้จักความสูญเสียทั้งหมดแล้ว ลองนำไปหาในธุกริจของท่านดูนะครับ ใช้สำหรับเทียบเป็น Gap analysis และสร้างเส้นทางสำหรับการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไป

 

#Coach_Art

#Engiperform

#TPMInstructor