สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.4 ( 7 Step for Problem solving and 10 step Theme Resolution Summary )

ผ่านไป 3 EP ทุกท่านที่ติดตามเพจเราก็พอจะประติดประต่อการสร้างกำไรจากความสูญเสียได้แล้ว เพื่อทบทวนลองกลับไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจนะครับ สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 : What are Losses ? สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 : What is OEE ? สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.3 : Target Deployment and Monitoring ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างผลกำไร สิ่งที่ท่านต้องทำอย่างจริงจังคือ การลงมือแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ ซึ่งขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจะอ้างอิงจาก QC Story ซึ่งมี 7 ขั้นตอน สำหรับแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย เลือก Theme ระบุหัวข้อปัญหา ให้ชัดเจน ระบุกรอบเวลา ระบุชี้ชัดว่าทำเรื่องอะไร ศึกษาสภาพปัจจุบัน “ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้” เน้นข้อเท็จจริง ตั้งเป้าหมาย (Target Setting) วิเคราะห์สาเหตุ และวางแผนปรับปรุง (Analysis) ดำเนินการ ปรับปรุง (Do) ตรวจสอบผลลัพธ์ … Continue reading สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.4 ( 7 Step for Problem solving and 10 step Theme Resolution Summary )

Posted in UncategorizedTagged

สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP3 : Target Deployment and Monitoring

จากวิธีสร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.1 : 16 Major Losses , EP.2 : what is OEE กันแล้ว ซึ่งเราเองได้รู้ความสูญเสียและกำหนดนิยาม ความหมายความสูญเสียให้เหมาะสมกับบริษัทของท่านแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นบทสรุปของการทำกำไร ( Profit up ) อย่างป็นระบบ ซึ่งผมจะบอกทีละขั้นตอนเพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใจอย่างง่ายๆ หรือเรียกว่า การตั้งเป้าหมายและการติดตามผล เริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่เจอเป็นแบบไหน ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น 2 แบบ คือ Sporadic (ปัญหาฉับพลัน) และ Chronic (ปัญหาเรื้อรัง) ซึ่งการทำ Focus Improvement นั้นจะเน้นปัญหาเรื่องที่เป็น Chronic (ปัญหาเรื้อรัง) เป็นหลัก เนื่องจากปัญหากลุ่มนี้มีปัจจัยที่หลายเรื่องทำให้เกิดความสูญเสีย ว่ากันด้วยการตั้งเป้าหมายหรือ Target Deployment นั้นอาจจะได้มาจาก KPI ของแต่ละโรงงาน เพราะแต่ละโรงงานมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรต่างกัน หรืออะไรอีกมากมายตามที่ต้องการซึ่งการได้มาจะต้องกำจัดความสูญเสียให้หมด แต่ที่เห็นส่วนใหญ่ผู้บริหารจะกำหนดเป้าหมายลดต้นทุนให้เลย กี่% ก็ว่ากันไป และส่วนบริษัทก็จะเริ่มลดจากที่ไม่สำคัญก่อน เช่น … Continue reading สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP3 : Target Deployment and Monitoring

Posted in UncategorizedTagged

สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 ( What is OEE ? )

              หลักจากที่เราได้ทำความรู้จักความสูญเสียทั้ง 16 Major Losses  แต่สิ่งที่เราต้องทำก่อน คือ กำหนดและนิยามความสูญเสียที่บริษัทของท่านเกิดปัญหาก่อนครับ ยกตัวอย่างเช่น : บริษัทท่านทีปัญหาส่งของให้ลูกค้าไม่ทัน เพราะมีสาเหตุเกิดจากเครื่องจักรการผลิตเสียหากเป็นเช่นนี้คุณต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall  Equipment  Efficiency) หรือ OEE เพราะประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร คือ ตัววัดเพื่อตัดสินว่า เวลาที่เครื่องจักรจะต้องเดินนั้น  ได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ( อัตราส่วนของเวลาที่เครื่องจักรสร้างมูลค่าเพิ่ม ) ทำไมต้อง OEE ??? เครื่องจักร ตัองมีดัชนีชี้วัดเพื่อตัดสินว่าเวลาที่เครื่องจักรจะต้องเดิน ได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อยเท่าไร เพราะเวลาที่เครื่องจักรสูญเสีย หมายถึงการ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลกำไร OEE เป็นเครื่องมือที่ใช้การแผ่หลายและเป็นสากลในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใช้ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก โดยส่วนประรอบมีด้วยกัน 3 ค่า Availability rate, Performance rate, Quality rate ซึ่งแต่ละหัวข้อจะถูกกำหนดและอย่างชัดเจนใน 8 … Continue reading สร้างกำไรจากความสูญเสีย EP.2 ( What is OEE ? )