พัฒนาคนกับเครื่องมือบริหาร TPM

เมื่อคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ งานพัฒนาคนจึงเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือบริหาร TPM ทักษะ คือ ความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยใช้ความรู้  ประสบการณ์อย่างถูกต้องในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทักษะที่แท้จริง  การสอนในห้องเรียนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอน เช่น   OPL ,คู่มือ ,ประชุมกลุ่ม, ฝึกปฏิบัติ , แก้ไขปรับปรุง, ปฏิบัติจริงในงาน, ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น TPM มีรูปแบบการพัฒนาที่เด่นชัดในเรื่องนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบด้วย Pillar 4 : Education and Training และ Pillar 2 : Autonomous Maintenance (Jishu hozen) เป็นแกนหลักในการพัฒนาคนโดย Pillar 4 จะเป็นการขับเครื่อนทั้งองค์กร คุณอยากได้พนักงานแบบไหนก็สามารถออกแบบได้  ส่วน Pillar 2 Autonomous Maintenance (Jishu hozen) เป็นการพัฒนาคนโดยผ่านการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ TPM แต่ก่อนที่จะไปถึง Pillar 2 เรามาดู … Continue reading พัฒนาคนกับเครื่องมือบริหาร TPM

Posted in UncategorizedTagged