พัฒนาคนกับเครื่องมือบริหาร TPM

เมื่อคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ งานพัฒนาคนจึงเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือบริหาร TPM

ทักษะ คือ ความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยใช้ความรู้  ประสบการณ์อย่างถูกต้องในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทักษะที่แท้จริง  การสอนในห้องเรียนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอน เช่น   OPL ,คู่มือ ,ประชุมกลุ่ม, ฝึกปฏิบัติ , แก้ไขปรับปรุง, ปฏิบัติจริงในงาน, ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น

TPM มีรูปแบบการพัฒนาที่เด่นชัดในเรื่องนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบด้วย Pillar 4 : Education and Training และ Pillar 2 : Autonomous Maintenance (Jishu hozen) เป็นแกนหลักในการพัฒนาคนโดย Pillar 4 จะเป็นการขับเครื่อนทั้งองค์กร คุณอยากได้พนักงานแบบไหนก็สามารถออกแบบได้  ส่วน Pillar 2 Autonomous Maintenance (Jishu hozen) เป็นการพัฒนาคนโดยผ่านการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของ TPM

แต่ก่อนที่จะไปถึง Pillar 2 เรามาดู Pillar 4 Education and Training โดยเริ่มจากการกำหนด นโยบายพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและจุดเน้นหลักของกิจกรรมการให้การศึกษาฝึกอบรม เพราะการพัฒนาบุคคลกรสามารถยกระดับขีดความสามารถของแต่ละคน จะส่งผลถึงการยกระดับผลประกอบการของบริษัท พร้อมกับเป็นการเชื่อมโยงถึงความภูมิใจในการใช้ชีวิต หรือการทำงานของแต่ละคนๆ ด้วย

หลักแนวความคิด มีด้วยกันมี 4 เรื่อง

  1. How to set up Education and Training Activities : สร้างระบบการฝึกอบรมและฝึกฝนอย่างไร

คุณต้องสร้างระบบนี้ขึ้นมาเอง โดยการอ้างอิงจากธุรกิจของคุณเป็นหลักว่าต้องการพนักงานแบบไหน คุณก็ต้องสร้างบุคคลากรตามนั้น หากคุณมุ่งแต่จะทำเหมือนคนอื่น

ตัวอย่างเช่น การดำเนินการ 6 step ของกิจกรรมการให้การศึกษาฝึกอบรม

  1. กำหนด นโยบาย มาตรการสำคัญ โดยการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพปัจจุบันของการให้การศึกษา ฝึกอบรม
  2. จัดทำระบบการให้การศึกษา ฝึกอบรม เพื่อยกระดับทักษะ ของ การเดินเครื่อง และ บำรุงรักษา
  3. ยกระดับทักษะของการเดินเครื่องและบำรุงรักษา
  4. จัดทำระบบการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถ และดำเนินการตามนั้น
  5. จัดระเบียบให้เกิดสภาพแวดล้อม ทีให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  6. ประเมินกิจกรรมและพิจารณาการดำเนินการในอนาคต

 

2. How to develop versatile operator : พัฒนาความหลากหลายของพนักงานปฎิบัติการอย่างไร

งานนี้จะชัดเจนอย่างมากถ้าคุณทำ Pillar 2 Autonomous Maintenance (Jishu hozen) เพราะการยกระดับพนักงานจะทำให้มุ่งสู่ Zero loss อย่างเป็นระบบ

ตัวอย่าง หลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมทักษะการบำรุงรักษาแก่ operator (ระดับต้น)

1

  1. How to develop Maintenance Professional: พัฒนาช่างซ่อมบำรุงผู้ชำนาญการได้อย่างไร

                    คุณสมบัติที่ช่างซ่อมบำรุงผู้ชำนาญการต้องมี คือ สามารถให้คำแนะนำโอเปอเรเตอร์เรื่องการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาเครื่องจักรรายวันอย่างถูกต้อง สามารถบอกได้ว่าเครื่องจักรปกติหรือผิดปกติ ค้นหาสาเหตุความผิดปกติและซ่อมให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างถูกต้อง ปรับปรุงความสามารถของเครื่องจักรและชิ้นส่วนให้สูงขึ้น เช่น ยืดอายุเครื่องจักรและป้องกันการเสื่อมสภาพแบบเร่งของเครื่องจักรได้ เข้าใจวิธีวินิจฉัยเครื่องจักร การใช้งานและกำหนดเป็นมาตรฐาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้อยู่ในจุดที่พอดี และทำให้เกิดความคุ้มทุนมากที่สุด และงานนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเน้นการสร้าง Karakuri Kaizen เป็นตัวชี้วัดสำคัญด้วยนะ

ตัวอย่างการหลักสูตรขั้นสูงของช่างบำรุงมืออาชีพ

2

 

  1. How to set up Environment to motivate people. : การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อจูงใจคน

( Monozdukuri-test , Dojo ,Others.)

               ข้อนี้ผมสนใจ Dojo เป็นพิเศษ เพราะ โดโจไม่ใช่ยิม  ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น คำว่า “โด” มีความหมายถึงวิธีหรือแนวทาง ส่วน “โจ” มีความหมายถึงห้องโถงหรือสถานที่ขนาดใหญ่ ดังนั้นคำว่า “โดโจ” ถึงมีความหมายถึงสถานที่ ๆ ใช่ฝึกวิถีทางต่าง ๆ เช่น สถานที่สอนศิลปะโบราณ สอนพิธีชงชา และ มักใช้ในสถานสอนศิลปะการป้องกันตัวด้วย  ลักษณะพิเศษนี้เป็นเหมือนงานอบรมเชิงปฏิบัติการ (Jishuken and Dojo) รับผิดชอบด้านการประเมินผลและติดตามผลกิจกรรมต่างๆ และหากจะให้ดีผมแนะนำให้ใช้คู่กับ กฎ 21 วัน ทำให้เป็นความเคยชิน ของ Dr.Maxwell Maltz ได้นำเสนอทฤษฎี 21-Day Habit Theory ได้เขียนลงในหนังสือ Psycho-Cybernetics  โดยมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมได้ว่า เกิดขึ้นจากตัวเอง โดยเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการตั้งมโนภาพในจิต เกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรมของเรา และกระทำซ้ำต่อเนื่องกันจนถึงยี่สิบเอ็ดวัน ก็จะตกผลึกกลายเป็นพฤติกรรมถาวรของเรา

ดูงาน SCG_180222_0029

Cr. ภาพประกอบจากศุนย์ฝึกอบรม SCG ท่าหลวง

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ Engiperform.com
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40bui8216v
.
.
😎😎😎😎😎
#Coach_Art
#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
#Engiperform

Posted in UncategorizedTagged