กิจกรรมลดความสูญเสีย ตามแบบฉบับ TPM

             เครื่องมือบริหาร TPM เป็นระบบการจัดการที่หมาะกับองค์กรที่มีการใช้เครื่องจักรผลิตเป็นหลัก โดยกิจกรรมลดความสูญเสียเป็นกิจกรรมหลักของ Focus Improvement (Kobetsu Kaizen) หรือ การปรับปรุงเฉพาะจุด   โดยเป็นเสาที่ 1 ของ TPM  หากมองลงไปในบริบทของการดำเนินการกิจกรรมนี้ จะเห็นได้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำกำไรให้องค์กรอย่างแท้จริง เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  เพื่อทำให้บริษัทสามารถ สร้างผลกำไร ได้โดยมีวิธีการคือการกำจัด Loss ทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป ด้วยการทำให้  “เป็นศูนย์”  และ “ป้องกันการเกิดซ้ำ , ป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิด” โดย ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อกำจัดความสูญเสียให้เป็นศูนย์  (Zero Loss)  ซึ่งเป็นภารกิจหลักและลักษณะเด่นของกิจกรรม TPM             ซึ่งผมได้เขียน Thought Model ของ Pillar 1 : Focus Improvement Model ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกิจกรรมทั้งหมดจะมาจากนโยบายบริษัทหรือ Policy Deployment ตามด้วยการตั้งเป้าหมายจากข้อมูลจริง … Continue reading กิจกรรมลดความสูญเสีย ตามแบบฉบับ TPM

Posted in UncategorizedTagged