Basic Lean Tools : 5S

            พื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะมันคือทุกอย่างก่อนขยับไปเครื่องมือบริหารที่ยกระดับความก้าวหน้าของคุณ เช่น 3T Model  ซึ่งป็นเครื่องมือบริหารที่สามารถช่วยองค์กรคุณในทุกด้าน  แต่ก่อนที่จะไปถึงคุณสังเกตหรือไม่ว่าตรงกลางของทั้ง 3 วง คือ 5S ซึ่งทุกเครื่องมือใช้ร่วมกัน เพราะมันคือพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงและบำรุงรักษา               5ส เกิดมาขึ้นจากยุคที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2  สหรัฐอเมริกาที่เข้ายึดครองญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้มีการักษาคุณภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพราะขณะนั้นสินค้าของญี่ปุ่นด้อยคุณภาพมากจากปัญหาดังกล่าวนี่เอง ทางอเมริกาจึงส่งผู้เชี่ยวชาญ คือ Mr. W. Edwards Deming เข้ามาเผยแพร่แนวคิดเรื่องคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มาดูแลและให้ความรู้ส่งให้ญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานเอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตมากที่สุด  โดย QC เป็นหลักการที่มุ่งควบคุมที่ตัววัตถุมากกว่า ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นหลักการง่ายๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รากฐาน” ที่มุ่งไปที่ตัวคนและสภาพแวดล้อม ซึ่งหลักการนั้นก็คือหลัก 5 ส ที่ทางญี่ปุ่นเรียกว่า 5S นั่นเอง … Continue reading Basic Lean Tools : 5S