5 Step Implement to Makigami analysis

                Makigami analysis or Roll paper analysis มีวัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการค้นหาความสูญเสียที่ซ้อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานแต่ล่ะขั้นตอน หรือค้นหาความสูญเสียที่ขัดขวางการไหลของงานสิ่งที่สำคัญต้องเขียนตามสภาพความเป็นจริง (Fact base) ที่เป็นอยู่ เพื่อที่จะได้เห็นจุดบกพร่องทั้งหมด ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน Pillar 7 : Office Improvement  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TPM โดยกลุ่มงานที่ทำงานในสำนักงานเป็นหลัก โดยวัตถุประสงค์ต้องการทำให้ส่วนงานสนับสนุนมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐาน มีความสามารถหลากหลายและสร้างที่ทำงานที่ทำให้ทำงานง่าย           ผมเองได้มีโอกาสได้ Coaching กิจกรรม OI ทั้งหมด 4 โรงงานแบบจริงจัง ซึ่งพบว่างานสำนักงานมีความสูญเสียซ้อนเร้นที่แตกต่างกันและค้นพบว่าคุณต้องเริ่มวิเคราะห์แบบกลุ่มแบบข้ามสายงานหรือ cross functional team สำหรับสร้างโมเดลแหล่งความสำเร็จ ซึ่งเมื่อทำสำเร็จ คุณจะมีความมั่นใจเพื่มมากขึ้น รวมถึงการขยายผลได้อย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ 5 ขั้นตอนของการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสำนักงานด้วยการวิเคราะห์ Makigami การวิเคราะห์หน้าที่งานและกำหนดหัวข้อเรื่อง … Continue reading 5 Step Implement to Makigami analysis

Posted in UncategorizedTagged