ยกระดับ 5ส ด้วยภาพภ่าย Visual feedback photography

          VFP มาจากคำเต็มว่า Visual Feedback Photography หรือ การปรับปรุงพื้นที่ (5ส) ด้วยภาพถ่าย เป็นการการปรับปรุงพื้นที่ 5ส ด้วยภาพถ่าย คือ การถ่ายภาพเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ 5ส ก่อนและหลังแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการทำ 5ส โดยขั้นตอนการดำเนินการมีทั้ง 12 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุมกลุ่ม : หัวหน้างานและผู้ประสานงาน VFP ประจำกลุ่ม ประชุมกลุ่มเพื่ออธิบายถึงความสำคัญ ประโยชน์และขั้นตอนของ VFP ขั้นตอนที่ 2 กลุ่มเริ่มตรวจสอบและค้นหาจุดที่มีปัญหา : กลุ่มจะเริ่มตรวจและค้นหาจุดที่มีปัญหาในสถานที่หรือพื้นที่ทำงานโดยใช้ตารางตรวจสอบ 5ส ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายภาพจุดที่มีปัญหา : เมื่อกลุ่มได้พบจุดที่มีปัญหาแล้วจะถ่ายรูปไว้โดยกำหนดจุดถ่ายภาพระยะและมุมกล้องไว้ (เพื่อการถ่ายภาพครั้งต่อไป) กำหนดลำดับหมายเลขของภาพถ่ายและวันที่ที่ถ่ายภาพ ควรถ่ายภาพในมุมที่ไม่แคบจนเกินไป เพื่อจะได้สามารถมองเห็นภาพรวมว่าคืออะไร ขั้นตอนที่ 4 จัดทำผังถ่ายภาพจุดที่มีปัญหา … Continue reading ยกระดับ 5ส ด้วยภาพภ่าย Visual feedback photography