Autonomous Maintenance Step 4 : Overall Inspection

             การป้องกันการเสี่อมสภาพของเครื่องจักรได้ทำไปตั้งแต่ Autonomous Maintenance Step 1-3 ข้อเน้นย้ำอีกครั้งครับ AM Step1 Initial Cleaning การทำความสะอาดเพื่อหาสิ่งผิดปกติ  , AM Step 2 Eliminate Soures of contamination and inaccesible places การกำจัดหรือมาตรการต่อการกำจัดจุดที่เข้าถึงยากและจุดที่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรก, AM Step 3 Establish autonomous maintenance Tentative Standards เป็นการสร้างมาตรฐานชั่วคราวเพื่อป้องกันการทำงานแบบถดถอย โดยระยะเวลาที่ทำใช้เวลารวมกันประมาณ 1 ปี คุณก็จะได้เห็นและการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องจักรเปลี่ยน กิจกรรมหลักๆที่ดำเนินการการมีดังต่อไปนี้ ซ่อมแซมอาการผิดปกติ การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ การตรวจสอบ คือ ค้นหาสิ่งบกพร่อง สิ่งบกพร่อง คือ สิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง ความสามารถในการค้นหาสิ่งผิดปกติ ให้มีการนำเสนอผลสำเร็จจากการปรับปรุงมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้ … Continue reading Autonomous Maintenance Step 4 : Overall Inspection

Posted in UncategorizedTagged