Autonomous Maintenance Step 4 : Overall Inspection

             การป้องกันการเสี่อมสภาพของเครื่องจักรได้ทำไปตั้งแต่ Autonomous Maintenance Step 1-3 ข้อเน้นย้ำอีกครั้งครับ AM Step1 Initial Cleaning การทำความสะอาดเพื่อหาสิ่งผิดปกติ  , AM Step 2 Eliminate Soures of contamination and inaccesible places การกำจัดหรือมาตรการต่อการกำจัดจุดที่เข้าถึงยากและจุดที่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรก, AM Step 3 Establish autonomous maintenance Tentative Standards เป็นการสร้างมาตรฐานชั่วคราวเพื่อป้องกันการทำงานแบบถดถอย

โดยระยะเวลาที่ทำใช้เวลารวมกันประมาณ 1 ปี คุณก็จะได้เห็นและการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องจักรเปลี่ยน กิจกรรมหลักๆที่ดำเนินการการมีดังต่อไปนี้

 • ซ่อมแซมอาการผิดปกติ
 • การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ
 • การตรวจสอบ คือ ค้นหาสิ่งบกพร่อง
 • สิ่งบกพร่อง คือ สิ่งที่ต้องแก้ไขและปรับปรุง
 • ความสามารถในการค้นหาสิ่งผิดปกติ ให้มีการนำเสนอผลสำเร็จจากการปรับปรุงมากยิ่งขึ้น

ผลที่ได้ คือ ลดของเสียและการขัดข้อง มุ่งเน้นการกำจัดและเตรียมเงื่อนไขพื้นฐาน

           ขั้นตอนต่อไปคือ AM Step 4-5 จะเป็นขั้นตอนที่ทำให้คนเปลี่ยน สิ่งที่เราต้องทำ คือ การวัดผลความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรผ่านการฝึกฝนพนักงานให้สามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้ โดย AM Step 4 : Overall Inspection มีวัตถุประสงค์เดียวคือ ยกระดับ Operator ที่เก่งเครื่องจักรอย่างแท้จริง สิ่งที่Machine ได้คือทำให้จุดเสียหายที่ซ่อนเร้นของเครื่องจักรปรากฎให้เห็น แล้วทำการฟื้นฟูสภาพKaizen เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ครับเครื่องจักร ส่วนด้าน Operator สามารถทำความเข้าใจกลไก โครงสร้าง หลักการและสภาพที่ควรจะเป็นเครื่องจักรเรียนรู้ทักษะ ที่สามารถทำการตรวจสอบได้โดยไม่ตกหล่น โดยผ่านการเรียนรู้ 6 Basic Maintenance  ซึ่งมีบทเรียนมีดังต่อไปนี้

 1. Bolt-Nut
 2. น้ำมันหล่อลื่น
 3. ไฮโดรลิก
 4. นิวแมติก
 5. ระบบขับเคลื่อน
 6. ไฟฟ้าเบื้องต้น

         อาจมีเพิ่มได้ 2 หัวข้อ คือ ระบบความปลอดภัยและเงื่อนไขการผลิตของเครื่องจักรนั้นๆ  โดยการฝึกฝนจะดำเนินการอุปกรณ์ที่เรียกว่า Cut model ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 ส่วนงานได้ Pillar 2 Autonomous Maintenance ,  Pillar 3 planned Maintenance และ Pillar 5 Education & Training  ซึ่งPillar PM จะต้องดำเนินการคู่มือการสอน , จัดทำ One point Lesson และการวัดทักษะ โดยมี Pillar ET มาส่วนอำนวยความสะดวกไมว่าจะเป็นห้องประชุมหรือสื่อการสอนต่างๆ ส่วน Pillar AM จะประสานงานกลุ่มย่อยในการส่งพนักงานเข้าอบรมตามโปรแกรมที่จัด

Cut model

รูปตัวอย่าง Cut Model

      โดยระยะ AM Step 4 มีการดำเนินการโดยใช้เวลาบทเรียนละ 1-2 เดือน เพราะว่าเมื่อมีการเรียน 6 Basic Maintenance  ไปแล้วจะต้อ การประเมินผลทักษะ โดยผลชี้วัดที่เรียนว่า Skill Matrix ซึ่งระดับทักษะ ( Skill ) ความรู้ ( knowledge ) พนักงาน 5 ระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับ 0 : ยังไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้น

ระดับ 1 : ผ่านการเรียนรู้ทฤษฎีเบื้นต้นที่กำหนด

ระดับ 2 : ปฎิบัติงานได้ภายใต้การกำกับดูแล

ระดับ 3 : ปฎิบัติงานได้เองด้วยความมั่นใจ

ระดับ 4 : สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้

Skillรูปตารางประเมิน Skill Matrix

          ผลลัทธ์ของ AM Step 4 มีตัวชี้วัดที่แสดงผลมากมาย เช่น การผลการค้นหาจุดเสื่อม บกพร่อง ที่ต้องใช้เหตุและผล ,การลดลงของ BD – Minor stop – Defect เป็นศูนย์หรือน้อยลง ,การสรุปความคืบหน้าการฟื้นสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ผลเอกสาร OPL และ IM Sheet , การใช้ VCS อย่างมีประสิทธิภาพ จากการตรวจสอบโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  รวมไปถึงการ Update คู่มือ จุดเสื่อม การกำหนดสภาพ เงื่อนไข การทำงานที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาระบบงานให้เป็นมาตรฐานสำหรับกลุ่มย่อย

สุดท้ายนี้การดำเนินการ AM Step 4 เป็นการฝึกฝนเพื่อเป็นเปลี่ยนคนให้มีลักษณะเพื่อก้าวไปสู้การบำรุ่งรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง และพฤติกรรมและแนวความคิดของคนจะเปลี่ยนไป ดังต่อไปนี้

 • เห็นผลจากการซ่อมแซมและปรับปรุง
 • ปลื้มปิติในความสำเร็จ (ถ้าไม่เห็นผลชัดเจนแนวความคิดของคนจะไม่เปลี่ยน)
 • ความคิดเปลี่ยน : ของเสียและการขัดข้องเป็นสิ่งที่น่าอาย
 • กิจกรรมเปลี่ยน : ความพยายามมากขึ้นในการปรับปรุง , ดำเนินการบำรุงรักษาและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

ผลที่ได้ : ของเสีย / การขัดข้องเป็นศูนย์โดยแท้จริง

 

#ก่อนที่จะพูดว่าทำไม่ได้ให้ลองทำ
#ไม่มีสักวันเดียวที่จะผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงในส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์กร

FB : www.facebook.com/HOZENANDKAIZEN

#TPMInstructor #วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ #Engiperform #Coach_Art

Posted in UncategorizedTagged