สร้างคน สร้างกำไร ด้วย QCC

ทำไมต้องทำ QCC ??

          Q.C.C. ย่อมาจาก Quality Control Circle หมายถึงกิจกรรมที่พนักงานในกลุ่มซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยความสมัครใจได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น วิธีการบริหารนี้ได้ถูกคิดขึ้นโดย Dr.Deming ชาวอเมริกัน ต่อมาชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวในปี ค.ศ. 1962 จนกระทั่งกลายเป็นกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน อย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ คำว่า Q.C.C.

ประกอบไปด้วยคำ 3 คำที่มีความหมายดังนี้ คือ

Q คือ Quality หมายถึง คุณภาพใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต และ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

C คือ Control หมายถึง การควบคุมหรือการกระทำ ให้คุณภาพทั้ง 3 ข้างต้นอยู่ในระดับที่ต้องการ หรือ ในระดับมาตรฐานที่ดี

C คือ Circle หมายถึง วงจรควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 7 ขั้นตอน และยังหมายถึง วงจรเดมมิ่งอันประกอบด้วย PDCA ซึ่งย่อมาจาก Plan, Do, Check, Action

แล้วคุณล่ะทำ QCC กันแบบไหน แบบที่หัวหน้าคิดให้หรือลูกน้องคิดเอง ???

อันนี้แล้วแต่ที่สะดวกเลยนะครับ เพราะการที่คิดมาจากไหนก็ถือว่าเป็นกิจกรรม QCC แต่ขอให้กลุ่มพนักงานทำเองและทำจริงก็พอ

          ขั้นตอนการทำนั้นสิน่าสนใจ เพราะ QCC จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่แบ่งพนักงานที่พร้อมจะพัฒนาไปกับองค์กร เพราะการที่มีบุคคลากรสามารถทำงานปรับปรุงได้ก็จะสามารถดำเนินการการไคเซ็น (ปรับปรุง) ที่รองรับแต่ละ Loss  ไม่ว่าจะเป็นการลด 7 Major Loss ของเครื่องจักรที่นิยามมาจากสภาพที่ควรจะเป็นหรือจากการค้นหา Loss ตามการเกิดจากลักษณะพิเศษของโรงงาน ทำการคำนวณออกมาเป็นชิงปริมาณ (ยอดเงิน) แล้วเลือกเป็นหัวเรื่องขึ้นมาปรับปรุงเพื่อกำจัด Loss นั้นให้หมดไปหรืออาจจัดเป็นโปรเจคต์ทีม (ทีมรับผิดชอบการไคเซ็น) ต่างหาก เพื่อมุ่งสู่การที่ Loss เป็นศูนย์

          ย้ำอีกครั้งนะกิจกรรม QCC หมายถึง กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ (3-10 คน) ที่ทำงานอยู่ในสถานที่เดียวกันมารวมตัวกันอย่างอิสระเพื่อทำกิจกรรมด้านการปรับปรุงงานที่กลุ่มของตนรับผิดชอบอยู่ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลถึงการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีใครบังคับ

ดังนั้นควรพิจารณาเรื่องที่ให้กลุ่มทำด้วยนะครับ โดยการแบ่งเรื่องสามารถแบ่งได้ดังนี้

Rank A : (Project Team ,ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก)

 • การสูญเสียและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน
 • แหล่งที่ก่อให้เกิดการหกล้นหรือรั่วซึม ที่ปล่อยไว้เป็นเวลานาน
 • ปัญหารุนแรง และเร่งด่วน เป็นเหตุให้ส่งมอบล่าช้า ลูกค้าตำหนิ
 • ปัญหาซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมระดับสูง
 • การปรับปรุงที่ต้องใช้เงินลงทุนมากว่า …. บาท

Rank B (หัวหน้างาน หรือ Staff)

 • การสูญเสียและปัญหาที่จำกัดอยู่ภายในหน่วยงาน ความรุนแรง จากแหล่งสกปรกปานกลาง
 • แก้ไขจุดบกพร่องของเครื่องจักร เช่น  การออกแบบ และรับน้ำหนักของโครงสร้าง  การประกอบและวัสดุใช้งาน
 • การปรับปรุงที่ต้องใช้เทคโนโลยีปานกลาง
 • การปรับปรุงที่ต้องใช้เงินลงทุนระหว่าง…..บาท ถึง ……บาท

Rank C (พนักงานปฏิบัติงาน)

 • การสูญเสียที่โอเปอเรเตอร์สามารถกำจัดได้ด้วยตนเอง จากการชี้แนะและช่วยเหลือจากผู้รู้
 • ปรับปรุงบริเวณเข้าถึงลำบาก ต่อการเดินเครื่อง ตรวจสอบ และหล่อลื่น  เป็นกิจวัตร
 • กำจัดแหล่งความสกปรกโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องจักรมากเกินไป

ต้วอย่างการแบ่งตามรูปตัวอย่าง

รูปตัวอย่างQCC

 

#ก่อนที่จะพูดว่าทำไม่ได้ให้ลองทำ
#วินัยสร้างจากมาตรฐานที่มีประสิทธิผล

FB : www.facebook.com/HOZENANDKAIZEN

#TPMInstructor #วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ #Engiperform #Coach_Art

 

Posted in UncategorizedTagged