ความสัมผัสระหว่าง Visual Management และ Action

คือ เป็นการให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นในการทํางานผ่านสายตาของพนักงานเห็น “ข้อมูล” สำหรับให้ผู้คนได้เห็นและรับรู้ ว่าเป้าหมายและผลการทํางานเป็นไปตามที่เป็นไปอย่างชัดเจนอยู่ตลอดหรือไม่ผลลัทธ์ในที่นี้เป็นไปได้ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า หรือตัวชี้วัดอื่นก็ได้การทำ Visual ที่มักเห็นมีด้วยกัน 2 แบบหลักๆ Visual Display           ลักษณะเป็นการแสดงด้วยภาพเพื่อสื่อสารสนเทศการมองเห็น (Visual Information) หรือเพื่อใช้ป้องกันความผิดพลาด (Prevent Mistake) ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมักแสดงด้วยรหัส/แถบสี (Color Coding) หรือการใช้เครื่องหมายแสดงระดับความปลอดภัย ( Safe Range ) หากมองเห็นจะเห็นการได้ตามชีวิตประจำวัน เช่น ป้ายบอกทาง , แผนที่รถไฟ เป็นต้น   Visual Control          ลักษณะเป็นการแสดงด้วยภาพเพื่อควบคุม นิยมใช้ในการบริหารโรงงานด้วยหลักการมองเห็น (Visual Factory Management) เป็นระบบที่ใช้สนับสนุนการปรับปรุงผลิตภาพทั่วทั้งโรงงานโดยครอบคลุมถึงปัจจัยต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นการใช้สัญญาณเสียง (Audio Signals) เพื่อใช้แจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานหรืออาจเรียกว่า … Continue reading ความสัมผัสระหว่าง Visual Management และ Action