รูปแบบการสร้างกำไรสไตส์ TPM

         Total Productive Maintenance ถูกพัฒนาจากหน่วยงาน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) โดยมีรากฐานมากจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือ PM : Preventive Maintenance (บำรุงรักษาเชิงป้องกัน)  ซึ่งเป้าหมายเป็นหมายเพื่อลดการใช้แรงงานในอุตสาหกรรม โดยสร้างวิธีเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความเชื่อถือผ่านรูปแบบการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  เพื่อทำให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้โดยมีวิธีการ คือ การกำจัด Loss ทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป  ด้วยการทำให้  “เป็นศูนย์”  และ “ป้องกันการเกิดซ้ำ , ป้องกันล่วงหน้าก่อนเกิด” โดย ทุกคนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อกำจัดความสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Loss) การดำเนินการของ TPM มุ่งเน้นการแก้ไขที่ตัวเองการก่อนระดับ Shop Floor โดยมี 2 ส่วนงานที่เป็นกำลังหลักคือ Production และMaintenance จากการนั้นยกระดับขึ้นไปเป็น Production Process จนไปถึง Business Process และสามารถกำจัดคำนิยามได้ดังนี้ TPM … Continue reading รูปแบบการสร้างกำไรสไตส์ TPM

Posted in UncategorizedTagged