THOUGHT MODEL สร้างพื้นฐานทางความคิดเชิงระบบด้วยภาพ

การรับสารหรือข้อมูลที่เราสามารถรับรู้ได้ 80% คือการดูและฟัง และเมื่อเราต้องการสื่อสารจากสารที่รับรู้เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ตรงกัน การประมวลข้อมูลเป็นภาพ โดยผ่านพื้นฐานทางความคิดเชิงระบบ ประการแรก  ที่เรียกว่า “ภาพความคิด” (THOUGHT MODEL) ภาพความคิดจะทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้ง่ายกว่าแบบ Text หรือแบบตัวหนังสือ หากเราฝึกคิดเป็นภาพ จะทำให้เราเข้าใจความคิดตัวเองได้ง่ายและรวดเร็ว ถ้าคนที่ฝึกคิดเก่ง เช่นการฟังในที่ประชุม ถ้าผู้ฟังฟังแล้วคิดเป็นภาพเลยจะทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ภาพความคิด อาจแสดงได้ โดยอาศัย เครื่องหมาย/ สัญลักษณ์ ตาราง/ ไดอะแกรม ฯลฯ (ที่สามารถสื่อถึงสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจน) ตัวอย่าง THOUGHT MODEL ลักษณะต่างๆ จุดเน้นย้ำ ในการเขียน Though Model นั้น ต้องประกอบดัวย 3 สิ่งต่อไปนี้ ต้องฝึกบ่อยๆ การเข้าใจเรื่องราว ดึงประเด็นจากเรื่องราวนั้น เอาประเด็นมาเขียนเป็นภาพ สะท้อนประเด็น เลือกรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ   และการใช้ประยุกต์ THOUGHT MODEL อย่างง่ายๆ ควรใช้กับการจัดระบบความคิดและกำหนดกลยุทธ์ของแผนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เรียกว่า … Continue reading THOUGHT MODEL สร้างพื้นฐานทางความคิดเชิงระบบด้วยภาพ

Posted in UncategorizedTagged

ความสัมผัสระหว่าง Failure กับเส้นโค้ง Bath Tub

เครื่องจักรอยู่ได้ตามค่าเสื่อมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการรักษาสภาพเครื่องจักร การเสื่อมสภาพของเครื่องจักรที่ต้องรับรู้และเข้าใจ สิ่งที่คุณต้องแยกแยะให้ได้เพราะการป้องกันและแก้ไขนั้นมีความแตกต่างกัน ลักษณะ Failure ตามหลักการ TPM นั้นหมายถึง ระบบเครื่องจักร ชิ้นส่วน ได้สูญเสียกลไกที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง Failure สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ Failure แบบกลไกหยุดทำงาน เป็นลักษณะการ Failure ประเภทที่กลไกทั้งหมดของระบบทั้งหมดหรือเครื่องจักรหยุดทำงาน Failure แบบกลไกต่ำลง เป็นลักษณะที่เกิดจากกลไกบางส่วนของระบบหรือเครื่องจักรลดต่ำลง แต่ไม่ถึงกับทำให้กลไกทั้งหมดหยุดทำงาน การเสื่อมสภาพมี 2 รูปแบบและมีความแตกต่างที่เห็นได้เป็นรูปธรรม ---------------------------------------------------------------------------------------- การเสื่อมสภาพโดยบังคับกับ หมายถึง การทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพจาก พฤติกรรมของคนจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการของเครื่องจักรทั้งที่ควรจะทำ ตัวอย่างเช่น การไม่เติมน้ำมันในเวลาที่กำหนดหรือเติมน้อยไป จึงเป็นเหตุทำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพก่อนระยะเวลาที่กำหนด การเสื่อมโดยธรรมชาติ หมายถึง การใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง จนถึงขีดสูงสุดของความสามารถของเครื่องจักรส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ทำให้สมถรรนะการทำงานของเครื่องจักรต่ำลงไป เพื่อให้เห็นเชื่อมโยงกัน ขออ้างอิงการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของเวลาการใช้งานของเครื่องจักรกับอัตราการเกิด Failure โดยแสดงเป็นเส้นโค้งรูปทรงอ่างอาบน้ำ หรือเส้นโค้ง Bath Tub สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ช่วง Failure ช่วงแรก … Continue reading ความสัมผัสระหว่าง Failure กับเส้นโค้ง Bath Tub

Posted in UncategorizedTagged

ผลของการปรับปรุงที่ไม่สร้างผลกำไร ภาค 2

เมื่อ TPM เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีชื่อแต่ไม่ตัวตน ทำให้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายซึ่งมีหลายคนถามผมว่า “ ทำ TPM แล้วได้อะไรและใครต้องทำบ้าง ” เหตุการณ์นี้เป็นคำถามของพนักงานท่านนึงที่โรงงานกำลังขอรางวัล TPM Excellence เพราะหลายคนที่ดำเนินการทำไป งงไป และไม่เห็นว่าทำ TPM แล้วจะได้อะไร แต่ก็ต้องทำเพราะเป็นคำสั่งหัวหน้า ยิ่งในแต่ละ Pillar มีสมาชิกกว่า 10 ท่าน แต่ทำจริงไม่ถึง 5 คน จนทำให้เกิดเหตุการณ์ “กิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีชื่อแต่ไม่ตัวตน” และเกิดภาพที่เป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ “สร้างภาพ” หรือสุภาษิตไทยเรียกว่า ผักชีโรยหน้า           ปัญหาสำคัญสุดที่ผมพบเจอบ่อยที่สุด คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานชอบโยนงานให้ลูกน้องเป็นผู้ปฏิบัติและสนใจควบคุมเฉพาะผลลัพท์ที่เกิดขึ้นแล้ว โดยส่งนโยบายและเป้าหมายจากผู้บริหารและสั่งการลูกน้องลงมาโดยตรงและหลังจากนั้นก็จะเฝ้าคอยถามถึงผลลัพท์ที่ตนสั่ง โดยระหว่างนั้นไม่ได้แนะนำอะไรเลยรอแต่จะให้ลูกน้องมารายงาน           เมื่อไม่ได้ผลลัทธ์ตามที่คาดไว้ ลูกน้องผู้ทำหน้าที่ปฎิบัติก็จะรู้ผิดหวังและความเชื่อมั่นต่อตนเองและผู้เป็นหัวหน้า หากปล่อยไว้นานอาจจะส่งผลต้องเสียคนมีฝีมือและทำงานเก่งก็อาจจะลาออกบริษัทจากไป           ถ้าคุณทำงานแบบ TPM อย่างจริงจังคุณต้องสร้างสไตล์กิจกรรมกลุ่มย่อยแบบซ้อนกัน หรือ Overlapping Small Group Activity ให้มีประสิทธิผลซึ่งไม่ได้ทำแต่เฉพาะพนักงานผลิต แต่ยังมีการจัดกลุ่มย่อยของระดับผู้บริหาร … Continue reading ผลของการปรับปรุงที่ไม่สร้างผลกำไร ภาค 2

Posted in UncategorizedTagged