KAIZEN Suggestion System คิดเอง ทำเองได้

กิจกรรมที่เป็นรากฐานที่สำคัญของการเพิ่มผลผลิตนั้นคือ Kaizen (ไคเซ็น) Kaizen (改善) เป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่า ปรับปรุงดีขึ้น โดยทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักคำนี้  ผมเองก็รู้จักเมื่อตอนทำงานในโรงงาน มันเริ่มจากโครงการที่เรียกว่า “ KSS ” หรือชื่อเต็มว่า KAIZEN Suggestion System มันคือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานระดับปฎิบัติได้ฝึกคิดปรับปรุงงานในโรงงาน เทคนิคหรือหลักการง่าย ๆ มีคีย์เวิร์ดสำคัญของการทำไคเซ็นมีอยู่ 3 ข้อ นั่นก็คือ  เลิก ลด เปลี่ยน   เลิก  พิจารณาการเลิกทำขั้นตอนหรืองานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ลด    หากเลิกไม่ได้ ให้พิจารณาว่าสามารถ “ ลด ” ขั้นตอนการทำงาน เปลี่ยน  เปลี่ยนวิธีการ วัสดุ ประดิษฐ์เครื่องมือ ที่ทำงานให้งานคุณดีขึ้น   แต่การทำงาน KAIZEN Suggestion System นั้นจะมีเส้นบางๆที่ใกล้เคียงกับข้อเสนอแนะ ทำให้มีคนเข้าใจว่าเป็นการข้อเสนอแนะทั่วไป คุณต้องกำจัดข้อสงสัยนี้ให้ชัดเจน  ซึ่งผมเองใช้การแบ่งระดับการปรับปรุง 4 ขั้นดังนี้ Level … Continue reading KAIZEN Suggestion System คิดเอง ทำเองได้