Overall Equipment Effectiveness ต้องใช้กับเครื่องจักรเท่านั้น

เครื่องจักร

ตัองมีดัชนีชี้วัดเพื่อตัดสินว่าเวลาที่เครื่องจักรจะต้องเดินได้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อยเท่าไรเพียงใด เพราะเวลาที่เครื่องจักรสูญเสียหมายถึงการ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลกำไร

OEE เป็นเครื่องมือที่ใช้การแผ่หลายและเป็นสากลในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใช้ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก

วิธีการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักรแล้วยังรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งในภาพใหญ่ คือ สามารถแยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้น ทำให้สามารถที่จะปรับปรุง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

โดยส่วนประกอบมีด้วยกัน 3 ค่า

 1. ความพร้อมใช้งาน (Availability) : การเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นไปได้ (Operating Time) กับเวลาที่เครื่องจักรใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จริง
 2. สมรรถนะ (Performance) : การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตจริงที่ทำได้ (Actual Output) กับผลผลิตที่เครื่องจักรควรผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกัน (Standard Output)
 3. คุณภาพ (Quality) : การเปรียบเทียบระหว่างจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนด (Specification) ของลูกค้า

% OEE = ความพร้อมใช้งาน X สมรรถะ X คุณภาพ

OEE Cal

ซึ่งการคำนวณ OEE นั้นต้องเกิดจากเก็บข้อมูลความสูญเสียจากเครื่องตามนิยามที่คุณได้กำหนด ซึ่งจะมี 8 ความสูญเสียของ เครื่องจักร (EQUIPMENT) ดีงนี้

 1. การสูญเสียจากการชัตดาวน์ (Shutdown losses)

–  การสูญเสียเวลาเมื่อมีการหยุดการผลิตเพื่อทำการชัตดาวน์ประจำปี ตามแผนที่วางไว้หรือหยุดซ่อมตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

 1. การขัดข้องของเครื่องจักร (Equipment failure losses)

–  การสูญเสียเวลาเนื่องจากการขัดข้องของเครื่องจักร  ทำให้ไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อทำการผลิตได้

 1. การสูญเสียจากการปรับแต่ง (Adjustment losses)

–  สูญเสียเวลาเนื่องจากการปรับลดการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของลูกค้าหรือตลาด

 1. การสูญเสียจากการเแลี่ยนใบมีด ( Cutting blade change losses )

–  สูญเสียจากการเปลี่ยนใบมีด คือ สูญเสียจากการหยุดเพื่อเปลี่ยนหินลับ คัตเตอร์ มีดกลึง เป็นต้น เนื่องจาก ถึงอายุการใช้งาน หรือเสียหาย

 1. การสูญเสียจากการเริ่มเดิน ( Start-up losses )

– สูญเสียที่เกิดในตอนเริ่มต้นการผลิต ระหว่างสตาร์ทเครื่องจักร วิ่งลองเครื่อง จนเงื่อนไขการแปรรูปมีความเสถียร

 1. การสูญเสียจากการผลิตที่ไม่ปกติ (Minor stoppage and idling losses)

–  สูญเสียที่เกิดจากต่างจากเครื่องเสีย แต่เป็นการหยุดเครื่อง หรือเดินเครื่องเปล่า เนื่องจากปัญหาทั่ว ๆ ไป

 1. การสูญเสียจากความเร็วตก (Speed losses)

–  สูญเสียที่เกิดจากผลต่างของความเร็วในการเดินจริงกับความเร็วที่ออกแบบของเครื่องจักร

 1. การเกิดของเสียและการนำกลับมาผลิตซ้ำ (Quality Defect & Reprocessing losses)

–  สูญเสียจากการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพกลับมาเข้าขบวนการผลิตซ้ำอีกครั้ง, สูญเสียจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ,  การตีกลับของสินค้า (Reject) หรือสูญเสียรายได้ จากคุณภาพสินค้าที่ตกต่ำ

การได้มาซึ่งค่า OEE นั้น คุณจะต้องเข้าอ่านให้เข้าใจและมุ่งเน้นหากิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง  เป็นกิจกรรมการปรับปรุงทุกอย่าง เพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพมีค่าสูงที่สุด  โดยการพยายามกำจัดความสูญเสียทั้งหมดและเพิ่มสมรรถณะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงกระบวนการและโรงงานทั้งหมด

OEE ตัวอย่าง

ปัญหา คือ ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ กับสิ่งที่ควรจะเป็น/อยากให้เป็น หรือเรียกว่า Gap analysis

สุดท้ายนี้ คุณต้องสร้างระบบการดำเนินการของ OEE ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้

OEE Implementation

😀😀😀
#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
#productivityengineer

Posted in UncategorizedTagged