ทำไมเครื่องจักรเราถึงผลิตแต่ของเสีย ?

หากเครื่องจักรไม่สบายจะมีอาการด้วยการอยู่ 3 ประเภทหลักๆ เครื่องจักรหยุด เครื่องจักรหยุดเล็กๆน้อยๆ เครื่องจักรผลิตของเสีย                ผมมีโอกาสได้ไปช่วยโรงงานหลายแหล่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านเครื่องจักร (ไม่ได้ซ่อมเครื่องจักรให้นะครับ) โดยมุมมองการแก้ไขปัญหาของผมจะเป็นการสร้างระบบป้องกันเกิดปัญหาซ้ำ โดยเริ่มจากรับฟังปัญหาที่โรงงานนั้นๆแ จากนั้นตามด้วยการให้คิดคำนวณเพื่อวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรหรือ overall equipment efficiency เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพเครื่องจักรและช่องว่างในการปรับปรุงหรือ Gap Analysis  เพราะปัญหาที่พบคือ หลายๆองค์กรไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัญหา เนื่องจากความเคยชินและไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยอาการที่พบเห็นเป็นประจำถือทำงานแบบไม่มีเป้าหมาย          เมื่อเราทราบช่องวางสำหรับปรับปรุงแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อ “ กำจัดสิ่งผิดปกติออกไปก่อน ”  ซึ่งการสูญเสียส่วนใหญ่มีจุดกำเนิดมาจากการเสื่อมของเครื่องจักร และการขัดข้องมาจาก           สภาพพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ  (ทำความสะอาด, หล่อลื่น, ตรวจสอบรายวันและขันแน่น)  ดังนั้นก่อนเริ่มการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน  เราจะต้องกำจัดข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้ให้หมดเสียก่อน  จึงจะทำให้การวิเคราะห์เห็นภาพชัดเจนขึ้น  ขณะเดียวกันให้จินตนาการถึงภาพเครื่องจักรที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ (การบำรุงรักษาด้วยตนเอง)    เมื่อเป็นดำเนินการเสร็จแล้วก็ตามด้วยการวิเคราะห์เน้นที่สถานที่จริงและเครื่องจักรจริงในการวิเคราะห์สาเหตุให้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสม หากจำเป็นต้องใช้           ข้อมูลทางเทคนิคก็สามารถขอจากผู้ผลิตเครื่องจักร จากนั้นก็วางแผนปรับปรุงจะต้องนำเอาหัวข้อเรื่องการปรับปรุงที่ การสูญเสียในแต่ละหัวข้อจะต้องคิดออกมาเป็นตัวเงินกำกับไว้ด้วย  ระยะเวลาในแผนกับการปฏิบัติจริงจะต้องเปรียบเทียบและรายงานผลประจำทุก ๆ เดือน          สุดท้ายจะต้องจบด้วยติดตามผลการนำปฏิบัติตามมาตรฐาน … Continue reading ทำไมเครื่องจักรเราถึงผลิตแต่ของเสีย ?

Posted in UncategorizedTagged