Lean-TPM Roadmap

ปัญหาของการทำ Lean หรือ TPM ไม่สำเร็จนั้นเกิดจากอะไร ???

           เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ผมไปเจอมาหลายที่ ก่อนจะเริ่มนั้นผู้บริหารเห็นด้วยทุกอย่าง ไม่จะทำโน่นหรือทำนี้ แต่พอทำไปสักประมาณ 3 เดือน ก็เริ่มถอดใจกันหมดเพราะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เพราะผู้หริหารส่วนใหญ่นั้นต้องการเห็นผลเร็วๆ  ดังนั้นจึงมีการประยุกต์เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและลดความสูญเปล่าในระบบการผลิต ด้วยเทคนิค Lean TPM (Lean Manufacturing TPM)  เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและลดความสูญเปล่าในระบบการผลิต ด้วยเทคนิค Lean TPM (Lean Manufacturing TPM)

            Lean-TPM คือ การบูรณาการของกิจกรรม Lean Manufacturing และ TPM เข้าด้วยกัน โดยการทำTPM (Total Productive Maintenance) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรผ่านกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM: Autonomous Maintenance) และการปรับปรุงเฉพาะเรื่องเพื่อลดความสูญเสีย (FI: Focus Improvement) ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรม Lean มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Slide2

            เพราะการทำกิจกรรม Lean Manufacturing จะมุ่งเน้นที่การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทางธุรกิจ  โดยทำให้เกิดการไหลของงานและข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ Lead time ในการผลิตสั้นลง แต่กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้น ไม่ได้ ถ้าเครื่องจักรภายในโรงงานยังคงมีการชำรุดขัดข้องอยู่เป็นประจำผลิตของเสียมากกว่าของดีหรือผลิต ด้วยสมรรถนะที่ไม่ได้ตามเวลามาตรฐาน เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากสภาพความบกพร่องของเครื่องจักร ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและครบถ้วน จึงเป็นผลให้เครื่องจักรขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย (Equipment failure) มีระดับความเชื่อถือได้ต่ำ (Low Reliability) และในที่สุดก็เป็นผลให้เครื่องจักรที่มีราคาแพงไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ต้องการ  การดำนินกิจกรรม Lean Manufacturing         ที่มุ่งหวังไปที่การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(TPM) เป็นหลัก ถือว่าเครื่องจักรและ อุปกรณ์เป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการผลิต  และยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อปัจจัยนี้อย่างเพียงพอ จึงนำเครื่องมือ TPM ในแนวคิด TPM-Lean  ที่ไม่ใช่การทำ PM เครื่องจักรอย่างเดียว  แต่เป็นการประยุกต์ TPM ตามแนวทางที่พนักงานทุกคนผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อยในการดำเนินกิจกรรมบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) มีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือกันในการขจัดความสูญเปล่าโดยการ ปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ให้ได้สูงสุด พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานและ ปรับปรุงผลการดำเนินงานของกิจการ และจะต้องสามารถรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตัวชี้วัด 3 ด้านของลูกค้าได้แก่ด้าน คุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) การส่งมอบ (Delivery) ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดได้ของธุรกิจ   ปัจจุบันระบบการผลิตแบบลีนจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากการพัฒนาจากระบบการผลิตแบบญี่ปุ่นและการประยุกต์แพร่หลายต่อมาเพื่อการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ ประกอบด้วย

 • ผลิตมากเกินไป (Over Production)
 • มีกระบวนการมากเกินไป (Over Processing)
 • การขนย้าย (Conveyance)
 • สินค้าคงคลัง (Inventory)
 • การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
 • การรอคอย (Waiting)
 • การเกิดของเสีย (Defect)

การดำเนินการตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ

 1. กำหนดคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์
 2. เขียนแผนผังคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลัก (Value Stream Mapping)
 3. ทำให้การผลิตไหลลื่น (Flow)
 4. สร้างกลไกการดึงงาน (Pull)
 5. เพื่อลดการผลิตมากเกินไป พัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection)

แล้วบริษัทคุณล่ะครับ ดำเนินการทำ Lean หรือ TPM สำเร็จหรือไม่

ถ้ายังไม่รู้ ลองวิเคราะห์ดู แต่ถ้ารู้แล้วจงเริ่มลงมือทำแบบมืออาชีพ

ปัญหาไม่ได้อยู่ว่าคุณทำไม่ได้

แต่อยู่ที่ ” คุณมองไม่เห็นปัญหานั้นเอง ”
.
.
ท่านใดสนใจเรามีทีมงาน 😊😊😊
https://www.facebook.com/HOZENANDKAIZEN/
.
.
😁😁😁
#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
#HozenKaizen
http://www.engiperform.com