Work for home วัดผลประสิทธิภาพอย่างไร

           จากเหตุการณ์ COVID-19 จึงให้เกิดเปลี่ยนแปลงการทำงานที่เร็วกว่ากำหนด โดยมาตรฐานการนั้น คือการทำงานที่บ้าน หรือ Work for home ใครๆ ก็อยากทำงานอยู่ที่บ้าน เพราะสบาย ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องมีใครมาตามจี้ (face2face) แต่ในความสบายนั้นต้องแลกมาด้วยกับงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีพนักงานหลายท่านมาถามผมว่า  " ถ้า Work for home  แล้วจะวัดผลอย่างไร "  เพราะคนส่วนใหญที่ทำ WFH คือ งานกลุ่มoffice งานบริหาร และงานส่วนงานกลาง หรือพูดง่ายๆ งานที่ไม่ต้องลงหน้างานและใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งลักษณะงานที่กล่าวมานั้นมักจะเป็นงานการให้บริการ เพราะเนื้องานของสำนักงานมีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เนื่องจากงานสำนักงานมักเป็นงาน Manual work มีเพียงเฉพาะผู้ปฏิบัติงานประจำซึ่งรู้เนื้อหางานและขั้นตอนการทำงาน และมักจะไม่เขียนแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานให้ทราบโดยทั่วกัน สุดท้ายที่เห็นคือ จึงมักจะไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้ พนักงานมักจะมองไม่เห็นปัญหาอาจทำงานจนเกิดความเคยชินจนไม่ตระหนักว่ามีปัญหาอะไร เพราะถูกสอนให้ปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด อาจขาดตัวชี้วัด (KPI) ว่างานที่ทำอยู่ดีแล้วหรือยังไม่ดี จากสภาพดังกล่าว ทำให้ไม่รู้มีปัญหาที่ใดบ้าง  จึงไม่รู้ว่าจะปรับปรุงอย่างไร เพราะปัญหาส่วนใหญ่เป็นงานที่มองไม่เห็น … Continue reading Work for home วัดผลประสิทธิภาพอย่างไร

Posted in UncategorizedTagged

บริหาร OEE ให้ได้อย่างประสิทธิภาพ

การลดต้นทุน Cost reduction = การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Increase Productivity หากต้องการลดต้นทุนจะทำอย่างไรดี คำตอบก็คือต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั่นเอง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก็คือ การเพิ่ม ประสิทธิภาพของคน ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (OEE) ประสิทธิภาพของวัตถุดิบ ปัญหาส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถลดต้นและสร้างกำไรจากเครื่องจักรได้ ภายใต้การปรับปรุงด้วย OEE ที่ไม่มีประสิทธิภาพ  เพราะหลายครั้งที่โรงงานที่ผมเข้าไปช่วยเรื่องนี้ทุกโรงงานสามารถคิดคำนวณได้หมด มีตัวเลขชัดเจน แต่ไม่สามารถสร้างระบบในการขับเคลื่อนได้  สุดท้ายเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะเลิกกันไปหรือไม่ทำนั้นเอง ก่อนจะเริ่มการนั้นผมขอทวนเพื่อความเข้าใจอีกครั้ง การที่วัด OEE เป็นการวัดเพื่อหาช่องว่างในการปรับปรุง (GAP Analysis) ซึ่งการวัดประสิทธิภาพเครื่องโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness) เป็นเครื่องมือที่ใช้การแผ่หลายและเป็นสากลในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใช้ในการผลิตสินค้าเป็นหลัก วิธีการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักรแล้วยังรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งในภาพใหญ่ คือ สามารถแยกประเภทการสูญเสียและรายละเอียดของสาเหตุนั้น ทำให้สามารถที่จะปรับปรุง ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบโดยแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Availability: ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร “ กระบวนการผลิต /เครื่องจักร ไม่พร้อมใช้งาน ” Performance: สมรรถนะการผลิตของเครื่องจักร “ กระบวนการผลิต /เครื่องจักร ผลิตไม่เต็มสมรรถภาพของเครื่องที่ออกแบบไว้หรือที่กำหนดไว้ … Continue reading บริหาร OEE ให้ได้อย่างประสิทธิภาพ