ปกป้องเครื่องจักรของตนเอง ด้วย Tentative Standard

การรักษามาตรฐาน หรือ Hozen เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการผลิตที่ใช้เครื่องมือบริหาร TPM ซึ่งได้จากการดำเนินการ Jishu-Hozen ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง การที่พนักงานแต่ละคนได้จัดการดูแลเครื่องจักรของตนเอง โดยการหมั่นตรวจสอบเติมน้ำมัน เปลี่ยนชิ้นส่วน ซ่อมแซม ตรวจหาสิ่งผิดปกติ ตรวจเช็คอย่างละเอียดอยู่เป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ปกป้องเครื่องจักรของตนเอง”             เริ่มต้น Step 1ที่คุณได้ทำความสะอาดขั้นพื้นฐานกับเครื่องจักร เพื่อ กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ตัวเครื่องจักร , ค้นหาสิ่งผิดปกติ เช่น จุดบกพร่องเล็กน้อยแหล่งกำเนิดความสกปรก บริเวณเข้าถึงได้ยาก และแหล่งที่มาของการเกิดของเสีย (Quality defect) จนำถึงการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและรายการที่เลิกใช้งาน พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องจักรให้ง่าย (Simplify)              ตามด้วย Step 2 ด้วยการกำจัดแหล่งกำเนิดความสกปรกและบริเวณเข้าถึงได้ยาก เพื่อลดเวลาการทำความสะอาดโดยการกำจัดแหล่งกำเนิดฝุ่นผงและสิ่งสกปรก ป้องกันการฟุ้งกระจายและปรับปรุงชิ้นส่วนที่เป็นอุปสรรคในการเข้าไปทำความสะอาด ตรวจเช็ค หล่อลื่น ขันแน่น หรือสัมผัสเครื่องจักร … Continue reading ปกป้องเครื่องจักรของตนเอง ด้วย Tentative Standard

Posted in UncategorizedTagged