Zero Defect ฉบับเข้าใจง่าย ตอน 1

ปัญหาคุณภาพ ถือเป็นเรื่องที่ที่ยอมกันไม่ได้  เพราะลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ

        คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับ “ ไม่มีของดี ราคาถูก ”  เพราะทุกสินค้านั้นมีค่าต้นทุนของคุณภาพ ( Cost of Quality)  ที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านคุณภาพทั้งหมด

         เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างระบบ Quality Maintenance ผ่านการดำเนินในรูปแบบ TPM ที่จะเน้นการกำจัดของเสียให้เป็นศูนย์  กล่าวคือ การหาแต่มาตรการแก้ไขเฉพาะหน้าเมื่อเกิดของเสียขึ้นนั้น จะทำให้แนวโน้มของการเกิดของเสียไม่ลดลง เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากปัญหาบุคลากรของบริษัทฯ ขาดทักษะในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดสภาวะเงื่อนไขที่ถูกต้องของกระบวนการผลิตยังไม่ดีพอ, พนักงานขาดจิตสำนึกด้านคุณภาพ โดยพนักงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด รวมถึงพนักงานขาดทักษะการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ทำให้สภาพเครื่องจักรมี Basic condition

        สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ปรับแนวคิด โดยต้องเชื่อว่าเราสามารถไม่ผลิตของเสียได้ ซึ่งต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อน หากคุณไม่เชื่อข้อนี้ ขอให้เลิกอ่านบทความนี้ได้เลย เพราะสิ่งที่ระบบนี้ต้องการมีเพียงคุณลงมือทำ 2 อย่าง 1 ธำรงรักษามาตรฐานและปรับปรุง แต่จะอยู่ในรูปแบบของ QM ที่เรียกว่า Figure Eight

Slide1

       บทความนี้ผมจะเริ่มจากการที่คุณต้องเลือกปัญหาคุณภาพมา 1 เรื่อง เพื่อเป็น Model ในการดำเนินการ จากนั้นใน Step ที่ 1 เริ่มด้วยการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์และคู่มือการการผลิต ซึ่งประกอบ Quality Standard, Inspection Standard, Operation Standard, Maintenance Standard เป็นต้น

       หากจะให้เข้าใจง่ายๆ ผมจะใช้คำว่าให้คุณกลับการศึกษาและจนรงวจสอบคู่มือการทำงาน , แผนควบคุมภาพและแผนบำรุงรักษา ของโรงงานคุณ ว่ายังดำเนินการอตามที่เขียนไว้อยู่หรือไม่ ไม่ใช้ให้เอกสารคู่มือนั้นเป็นแค่ทำไว้โก้ๆ เพื่อใช้ตรวจตามระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อขอรับไปรับรอง

     เมื่อคุณเข้าใจแล้วขั้นตอนต่อมาให้คุณทำ QA Matrix เพื่อหา “ ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรและของเสีย ” ซึ่งส่วนมากนั้นผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ด้านเครื่องจักรและด้านคุณภาพเข้าร่วมในการประเมิน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถบอกได้ว่า ของเสียที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากขั้นตอนการผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักรชิ้นไหน รวมถึงกลไกการเกิดของเสียได้  ซึ่งผลของการทำจะชี้ให้เห็นจุดที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบที่เรียกว่า 4M Survey condition

     4M Survey condition จะทำก็ต่อเมื่อจากที่คุณเข้าใจกระบวนการที่เป็นต้นเหตุของการเกิดของเสียแล้ว เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หาเงื่อนไข 4M ของกระบวนการที่เป็นต้นเหตุเหล่านั้น โดยมีกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ คือ ต้องเข้าใจโครงสร้างและกลไกการทำงานของเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการเหล่านั้นตามแนวคิด 5 Gamba ส่วนในกรณีที่กระบวนการที่เกี่ยวข้องเป็นการกระทำของคนนั้นจะต้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานของคน

5-gen

      เมื่อกำหนด 4M Condition ของกระบวนการที่เป็นต้นเหตุของการเกิดของเสีย จะมีการสำรวจว่าเงื่อนไข 4M เหล่านั้นผู้ปฏิบัติงานได้มีการควบคุมโดยกำหนดเป็นมาตรฐานต่างๆไว้หรือไม่ และเข้าตรวจสอบเงื่อนไข 4M เหล่านั้นว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ถ้าพบจุดพกพร่องจะทำการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติ และมีการติดตามผลของการเกิดของเสียของกระบวนการผลิต เมื่อเกิดของเสียขึ้นจะมีการดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ซึ่งจุดนี้เองจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งเป็น Step 2 ที่เรียกว่า Restore หรือการฟื้นฟูสภาพ  

ตัวอย่าง 4M

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ
#HozenKaizen

Posted in UncategorizedTagged