Zero Defect Endgame ฉบับเข้าใจง่าย

ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรต่อจากบทความที่แล้ว Zero Defect ตอน 1 และ Zero Defect ตอน 2  เมื่อคุณคืนสภาพเสร็จก็ต้อง เทียบข้อมูลกับ Quality rate เพื่อยืนยันตรวจสอบผลการฟื้นฟู และตัดสินใจว่าจะดำเนนิการต่อไปสู่ Step 3 หรือ Step 6 ซึ่งจะเป็นส่วนที่คุณต้องลงมืออย่างเข้มข้นซึ่งผมจะอธิบายใน 2 มิติ Improve loop หรือขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Why-Why Analysis, PM Analysis ซึ่งยืดตามหลักการและทฤษฎีการผลิต และระบุหัวข้อที่ขาดหายไป หรือค่ามาตรฐานที่ยังไม่เข้มงวดเพียงพอเพื่อให้ได้ Solution สำหรับนำไปสู่การแก้ไขและกำจัดปัจจัยข้อบกพร่องและ Revise Standard มุ่งเน้นการกำหนดเงื่อนไข มาตรฐานและวิธีการทำงานในจุดที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบ QM matrix (ปรับปรุงแก้ไขเอกสารมาตรฐานต่างๆ ด้วยหัวข้อที่ถูกเพิ่มเติมหรือทบทวนใหม่) เพื่อไปยัง Maintain loop Maintain loop หรือขั้นตอนควบคุมและปรับปรุงเงื่อนไข เพื่อรักษามาตรฐานการทำงานให้ได้ตามที่ต้องการ รวบรวมหัวข้อการตรวจสอบ … Continue reading Zero Defect Endgame ฉบับเข้าใจง่าย

Posted in UncategorizedTagged