สร้างกลยุทธ์การบริหารการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance Management Strategy)

เครื่องจักรโรงงานมีกี่เครื่อง  ??

พนักงานแผนกซ่อมบำรุงมีกี่คน ??

.

ปัญหาของหลายโรงงานเจอคือ คนไม่พอกับการดูแลเครื่องจักร และหากคุณต้องการเอาชนะความเหนื่อยครั้งนี้ ต้องสร้างกลยุทธ์การบริหารการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance Management)

โดยกลยุทธ์ Planned Maintenance จะดำเนินการ 2 ส่วนหลักๆ

Reliability Maintenance : ความน่าเชื่อถือ คือ โอกาสที่อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้โดยไม่เสียในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่กำหนด

Autonomous Maintenance ส่วนงาน PM จะดำเนินการ Support ในการปลด Rad tag

Breakdown Maintenance  เป็นการซ่อมเมื่อเครื่องจักรเสีย ที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและมักจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูง รองรับด้วยกิจกรรม Breakdown Report

Preventive Maintenance เริ่มจากการแบ่ง Ranking Machine เพื่อจัดลำดับการจัดเครื่องจักรและส่งผลต่อ MTBF หมายถึง Mean Time Between Failures หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง

– สร้างระบบปรับปรุงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาและเพิ่มทักษะให้กับพนักงานซ่อมบำรุง สำหรับลดค่า MTTR หมายถึง Mean Time To Repair คือ ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสียหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง

Corrective Maintenance เป็นการแก้ไขปรับปรุงวิธีบำรุงรักษาแต่จะหมายถึงการแก้ไขปรับปรุงตัวเครื่องจักรเพื่อที่จะลดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพและค่าใช้จ่ายของการบำรุงรักษาลง  กล่าวคือเป็นการปรับปรุง คุณสมบัติของเครื่องจักรให้ดีขึ้นนั่นเอง

Maintenance Prevention เป็นการป้องกันการบำรุงรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีข้อมูลและประวัติของเครื่องรุ่นแรก ๆ โดยละเอียด  ซึ่งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จะช่วยให้การออกแบบหรือการเลือกซื้อเครื่องจักรบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการบำรุงรักษาได้

Maintenance Management System: การกําหนดวิธีปฏิบัติในการทํางานบํารุงรักษา โดยสร้าง

ความสัมพันธ์ของข้อมูลให้สอดคล้องประสานกัน ระบบบริหารงานบํารุงรักษาจึงเป็นการจัดการให้ระบบงานย่อยๆ เชื่อมโยงเข้าหากันด้วยระบบข้อมูลที่มีการจัดเก็บและส่งผ่านถึงกันอย่างลงตัว ไม่เกิดความซ้ําซ้อน มีความแม่นยําที่จะใช้วิเคราะห์งานได้ถูกต้อง โดยมีเรื่อง Spare part Mgt. , Cost & Budget, Information & SAP

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรจะมีประสิทธิผลได้ เรามีความจำเป็นต้องแบ่ง Ranking เครื่องจักรเพื่อการดำเนินการจัดการและรักษาเกณฑ์การจัดอันดับอุปกรณ์ โดยจำแนกประเภทอุปกรณ์ Ranking  A, B, C  จากนั้นแยกประเภทการบำรุงรักษา เพราะคนคุณมีจำกัด ต้องวางกลยุทธ์กันดีๆ และมุ่งเน้นเครื่องจักรที่สำคัญเท่านั้น !!!

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ

#HozenKaizen

Posted in UncategorizedTagged