ทำไมเราต้องเขียน Action plan ?

โครงการ Lean หลายบริษัทเกิดจากการตั้งเป้าหมายและความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่ต้องการให้ได้มาซึ่งผลกำไร แต่หลายครั้งการดำเนินการโครงการ Lean ก็ไม่สำเร็จตามใจปรารถนา ผู้เขียนได้สังเกตุพบเห็นว่าบ่อยครั้งเกิดจากสาเหตุขาดการมีแผนการปรับปรุงต่อเนื่อง Lean เป็นกระบวนการที่ต้องการการปรับปรุงต่อเนื่อง เมื่อไม่มี Action plan (แผนการดำเนินการ) เป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนากระบวนการและอาจไม่สามารถรักษาการประสบความสำเร็จในระยะยาว ทำไมเราต้องเขียน Action plan ? Action plan (แผนการดำเนินการ) เป็นเอกสารหรือแผนงานที่ระบุขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่จะทำ ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ และเครื่องมือหรือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน Action plan เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและการวางแผนการกระทำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน มันช่วยให้ทีมหรือบุคคลสามารถกำหนดลำดับและระยะเวลาการทำงาน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการประเมินและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินไป ด้วย Action plan การวางแผนและดำเนินการจะมีความโต้ตอบและความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีขั้นตอนและข้อมูลที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้รับผิดชอบรู้ว่าควรทำอะไร เมื่อควรทำ และใช้ทรัพยากรหรือเครื่องมือใดในการดำเนินงาน เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จ การเขียนและใช้งาน Action plan มีประโยชน์หลายอย่างดังนี้: ชัดเจนในการวางแผน: Action plan ช่วยให้คุณมีการวางแผนที่ชัดเจนและเรียบง่ายในการดำเนินงาน มันช่วยให้คุณรู้ว่าควรทำอะไร ทำเมื่อไร และใช้ทรัพยากรหรือเครื่องมือใดในกระบวนการ 2.การจัดการเวลาและทรัพยากร: … Continue reading ทำไมเราต้องเขียน Action plan ?