ทำไมทุกคนต้องตามมาตรฐานการทำงาน ?

ในบริบทของการทำงานในโรงงานหรือสถานที่ผลิต การตามมาตรฐานการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญทั้งต่อบุคลากรและองค์กรเอง มาตรฐานการทำงานคือระบบหรือกฎระเบียบที่กำหนดวิธีการทำงานและสิ่งที่คาดหวังในการปฏิบัติงานทั้งหมดในองค์กร. มาตรฐานการทำงานมีบทบาทสำคัญในการสร้างความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ, และคุณภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ และเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิตและลดความเสี่ยงในโรงงาน.

นี่คือเหตุผลที่ทุกคนในโรงงานจำเป็นต้องตามมาตรฐานการทำงาน:

  1. ประสิทธิภาพในการทำงาน: มาตรฐานการทำงานช่วยในการจัดการและวางแผนงานการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ.
  2. ความปลอดภัย: มาตรฐานการทำงานเน้นความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ ที่สำคัญสำหรับความเป็นมนุษย์และความคงอยู่ขององค์กร.
  3. คุณภาพของผลิตภัณฑ์: มาตรฐานการทำงานช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้กับลูกค้า ทำให้มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า.
  4. การลดความขัดแย้ง: มาตรฐานการทำงานช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคลากร และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเองและร่วมมือ.
  5. สร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถติดตามและประเมิน: มาตรฐานการทำงานช่วยสร้างโครงสร้างที่สามารถติดตามและประเมินผลการทำงาน และช่วยในการปรับปรุงตามความจำเป็น.
  6. ปรับปรุงความเชื่อมั่น: มาตรฐานการทำงานช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า, พาร์ทเนอร์, และลูกจ้าง ที่สามารถมีผลในความคงอยู่ขององค์กร.
  7. การป้องกันความขัดแย้งกฎหมาย: การปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานช่วยป้องกันความขัดแย้งกฎหมายและลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมทางกฎหมาย.

การตามมาตรฐานการทำงานไม่เพียงแค่เป็นหน้าที่ของบุคลากร แต่ยังเป็นการสร้างความสำเร็จและความเป็นมนุษย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ มาตรฐานการทำงานยังช่วยในการเพิ่มความรับผิดชอบของบุคลากร, สร้างความเชื่อมั่น, และส่งเสริมความเป็นระเบียบ สุขภาพ และองค์กรที่ยั่งยืน. ดังนั้น, ทุกคนในโรงงานควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรและสังคม.

การมีมาตรฐานในการทำงานมีหลายเหตุผลที่ทำให้มีความจำเป็นต้องตามมาตรฐานเหล่านี้ นี่คือบางสาเหตุที่ทำให้มาตรฐานการทำงานมีความสำคัญ

1.ประสิทธิภาพ: มาตรฐานการทำงานช่วยให้หน่วยงานและบุคคลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจน ที่ช่วยลดเวลาและความสับสนในการทำงาน

2.คุณภาพ: มาตรฐานการทำงานช่วยให้งานที่ผลิตมีคุณภาพสูง ด้วยการตรวจสอบและทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการตรงตามมาตรฐาน

3.ความปลอดภัย: มาตรฐานการทำงานสามารถช่วยลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เนื่องจากมีคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

4.ควบคุม: มาตรฐานการทำงานช่วยในการควบคุมกระบวนการและการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

5.ความชัดเจน: มาตรฐานการทำงานช่วยในการแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลในองค์กร และทำให้ทุกคนเข้าใจหน้าที่ของตนเอง

6.การปฏิบัติตามกฎหมาย: การตามมาตรฐานการทำงานช่วยในการใช้งานอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.การสื่อสาร: มาตรฐานการทำงานช่วยในการสื่อสารอย่างชัดเจนในองค์กร ซึ่งส่งผลในการลดความสับสนและความขัดแย้ง

8.การพัฒนา: การมีมาตรฐานการทำงานช่วยในการติดตามและปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับตัวให้อยู่ในกระแสของการพัฒนา

ผลเสียด้านคุณภาพสินค้าของการไม่ทำงานตามมาตรฐาน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทันที !

เพราะการไม่ทำงานตามมาตรฐานสามารถส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการในหลายด้านต่อไปนี้

1.สินค้าที่มีคุณภาพต่ำ: การไม่ทำงานตามมาตรฐานอาจทำให้การผลิตสินค้าหรือบริการมีคุณภาพต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจและสินค้าไม่สามารถขายได้อย่างมีกำไร.

2.เสียเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด: การไม่ทำงานตามมาตรฐานอาจทำให้มีความผิดพลาดในกระบวนการผลิตที่ต้องการการแก้ไข ทำให้เสียเวลาและทรัพยากรในการปรับปรุงคุณภาพ.

3.ลูกค้าไม่พอใจ: การที่สินค้าหรือบริการไม่ตรงตามมาตรฐานอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียลูกค้าและช่องทางการตลาด.

4.ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่น: การที่สินค้าหรือบริการไม่ตรงตามมาตรฐานอาจลบเครื่องหมายความเชื่อมั่นของลูกค้าและลดความพึงพอใจของลูกค้าที่อาจไม่ใช้บริการจากองค์กรอีก.

5.สูญเสียชื่อเสียง: การที่สินค้าหรือบริการไม่ตรงตามมาตรฐานอาจส่งผลให้สูญเสียชื่อเสียงขององค์กร ที่อาจส่งผลต่อความเชื่อถือและความเห็นของสาธารณชนและคู่ค้า.

6.ความเสียหายทางการเงิน: การที่สินค้าหรือบริการไม่ตรงตามมาตรฐานอาจส่งผลให้ความเสียหายทางการเงินในรูปแบบของความสูญเสียรายได้, ความเสียหายทางสต็อก, ค่าที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น, หรือค่าเสียหายจากคดีทางกฎหมาย.

7.ความละเมิดกฎหมาย: การไม่ทำงานตามมาตรฐานอาจละเมิดกฎหมาย และองค์กรอาจต้องเผชิญกับค่าเสียหายทางกฎหมายและการรับโทษตามกฎหมาย.

8.สูญเสียลูกค้า: ลูกค้าที่ไม่พอใจเนื่องจากสินค้าหรือบริการไม่ตรงตามมาตรฐานอาจเลือกที่จะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการอีก ทำให้สูญเสียกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ.

การรักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการมีความสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กร การไม่ทำงานตามมาตรฐานสามารถส่งผลให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพต่ำลง, สูญเสียลูกค้า, สูญเสียรายได้, และสูญเสียชื่อเสียง ซึ่งอาจส่งผลให้ความเสียหายทางการเงินและทางกฎหมายอีกด้วย.

ตัวอย่างมาตรฐานการทำงาน: การจัดการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร

วัตถุประสงค์: เพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยการตรวจสอบและการจัดการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร

คุณลักษณะของมาตรฐาน:

ตรวจสอบระยะเวลา: การตรวจสอบระยะเวลาการทรงตัวของ bolt และ nut ในเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด

การใช้เครื่องมือถูกต้อง: ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและถูกต้องในการตรวจสอบและควบคุมการขันแน่นของ bolt และ nut

ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ: กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและการจัดการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร

การบันทึก: การบันทึกผลการตรวจสอบและการจัดการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร

การจัดการหากพบปัญหา: ระบุกระบวนการในการจัดการหากพบปัญหาเกี่ยวกับการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร

การฝึกอบรม:

ฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและการจัดการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร

การติดตามและประเมิน:

ตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจสอบและการจัดการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงตามความจำเป็น:

ปรับปรุงมาตรฐานการทำงานหากมีการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์หรือกระบวนการการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ bolt และ nut ในเครื่องจักร

นี่เป็นตัวอย่างการทำมาตรฐานการทำงานเรื่องการจัดการขันแน่นของ bolt และ nut ในเครื่องจักร. ควรรับรองว่ามาตรฐานเหล่านี้เหมาะสมและคุณลักษณะสำคัญของเครื่องจักรในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://leantpm.co/2020/05/20/ปกป้องเครื่องจักรของตน/ , https://leantpm.co/2018/08/26/autonomous-maintenance-step-3-establish-autonomous-maintenance-tentative-standards/

#วิศวกรเค้นประสิทธิภาพ #hozenkaizen #TentativeStandard